Банкеръ Daily

Пари и пазари

Нов играч влиза на пазара на товарен автомобилен транспорт

КЗК трябва да оцени въздействието на тази сделка върху пазара на товарен автомобилен транспорт на стоки в страната.

"Черноморски холдинг" АД е уведомил Комисията за защита на конкуренцията за намерението си да осъществи концентрация посредством придобиване на контрол върху "Варна Тракс" АД, съобщиха от регулатора.

"Черноморски холдинг" е един от малките бивши приватизационни фондове, специализиран в придобиване, управление, оценка и продажба на участия в дружества, в които участва.

"Варна Тракс" АД пък е с предмет на дейност транспорт, като извършва товарен автомобилен транспорт.

Очаква се операцията (в случай, че се установи концентрация) да окаже въздействие върху пазара на товарен автомобилен транспорт на стоки в страната.

От "Черноморски холдинг" искат КЗК да извърши оценка на концентрацията и да се произнесе с решение. В тази връзка всяко трето заинтересовано лице може да представи информация или да изрази своето писмено становище относно сделката и въздействието, което тя може да окаже върху ефективната конкуренция на съответния пазар в страната, уточняват от регулатора. Становището следва бъде заведено в деловодството на КЗК, като бъде подкрепено със съответни доказателства.

Съобщението е изготвено от уведомителя, но КЗК си запазва правото да се произнесе с окончателно решение след извършване на цялостна оценка на нотифицираната сделка, съобщиха от Комисията за защита на конкуренцията.

В момента бившият приватизационен фонд има акционерно участие в три дъщерни дружества - "Приморец турист" АД (99.67% от капитала), което извършва туроператорска дейност, хотелиерство и ресторантьорство, "Нефтохим-Инвест Финанс" (99.99% от акциите), специализирано в покупка на менителници и записни заповеди, финансов лизинг, придобиване и управление на дялови участия, и "Пени" ООД (с дял от 99%), което е с основен предмет на дейност покупка на стоки и други вещи с цел продажба.

Към края на юни няма акционер, който да притежава над 5% от капитала на "Черноморски холдинг" АД, а книжата му с право на глас са "разпилени" между голям брой притежатели на негови акции, както е при повечето приватизационни фондове.

Членовете на съвета на директорите не притежават акции или облигации на холдинговото дружество, което те управляват. През миналата година не е начислявано и изплащано възнаграждение на тримата мениджъри на фирмата. В края на миналата година "Черноморски холдинг" притежава 4.50% от капитала си, което представлява 92 805 броя собствени акции.

При наличието на перспективни инвестиционни проекти и необходимостта от допълнително финансиране на дейността, освен емитирането на акции, "Черноморски холдинг" може да увеличи ликвидните парични потоци чрез емитирането на  облигации и/или договарянето на банкови заеми. Изборът на допълнително  финансиране за дружеството ще зависи, както от конюнктурата на капиталовия пазар, така и от конкретната необходимост на ликвидни средства, отбелязват мениджърите в своите планове за тази година.

През март 2019-а акционерите на "Черноморски холдинг" са гласували промяна в устава на дружеството, според която членовете на съвета на директорите имат право да вземат решение за увеличаване на капитала на компанията до достигане на общ номинален размер от 25 000 000 лева чрез издаване на нови обикновени и/или привилегировани акции в следващите пет години. С нов член в устава мениджърите са получили правото да издават една или повече емисии облигации на дружеството, включително конвертируеми, в общ размер до 25 000 000 евро или равностойността им в друга валута.

За момента от "Черноморски холдинг" не са обявили решение за издаване на ценни книжа. Явно сделката ще се извърши със собствени средства или пък банков кредит.

Facebook logo
Бъдете с нас и във