Банкеръ Weekly

Пари и пазари

Нов фонд предлага гъвкава стратегия за инвестиции

От 15 август "ДСК Управление на активи" АД, дъщерна компания на "Банка ДСК", предлага дялове от нов договорен фонд - "ДСК Динамика". Колективната схема ще привлича средства от широк кръг клиенти - физически и юридически лица. Фондът ще следва стратегия на абсолютната доходност (absolute return strategy) в инвестиционната си политика и има за цел, независимо от движението на финансовите пазари, да реализира доходност, надвишаваща доходността на референтен индекс (12M EURIBOR + 1%) в рамките на минималния препоръчителен инвестиционен хоризонт от около три години при поемане на умерен до висок риск.

Важна отличителна черта на фонда спрямо другите схеми, организирани от "ДСК Управление на активи", са широката инвестиционна рамка и разнообразието на финансови инструменти, които могат да формират портфейла му. По този начин "ДСК Динамика" може активно да променя портфейла си в зависимост от текущото и очакваното развитие на икономическия цикъл и на капиталовите пазари на различните страни и региони.

Инвестиционната политика на фонда предвижда реализиране на капиталови печалби, приходи от дивиденти, както и текущи доходи от дългови ценни книжа и други инструменти, търгувани на финансовите и капиталовите пазари в страната и чужбина, в това число и в деривативи.

"ДСК Динамика" може да заема дълги позиции чрез директни инвестиции и/или деривативни финансови инструменти, както и къси позиции чрез деривативни финансови инструменти. Този начин на управление на вложенията дава възможност на инвеститорите да използват потенциала на фонда за реализиране на доходност както при възходящ капиталов пазар, така и при негативен тренд на икономическия цикъл.

Инвеститорите трябва да имат предвид, че стойността на дяловете на Договорен Фонд и доходът от тях могат да се понижат, печалба не е гарантирана и те поемат риска да не възстановят вложенията си в пълен размер. Парите в дялове на договорен фонд не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция. Бъдещите резултати от дейността на колективната схема не са задължително свързани с резултатите от предходни периоди.

Facebook logo
Бъдете с нас и във