Банкеръ Weekly

Пари и пазари

НИСКАТА ЛИКВИДНОСТ - ПАЛАЧЪТ НА КЪСИТЕ ПРОДАЖБИ

Измененията в Наредба №16 за маржин покупките и късите продажби най-сетне са факт. Комисията за финансов надзор ги прие на 16 април, като предстои обнародването им в Държавен вестник. (Късите продажби представляват продажба на ценни книжа, при която към момента на сключването й продавачът не ги притежава и възнамерява да ги закупи в бъдеще на по-ниска цена с цел да реализира печалба. Маржин покупката пък е покупка на ценни книжа, извършена от инвестиционен посредник за негов клиент, при която за заплащане на ценните книжа клиентът ползва паричен заем от инвестиционния посредник.)
Късите продажби дават възможност за извличане на печалба от борсовата търговия дори когато пазарът е падащ. Досега този вид сделки не се извършваха в България заради високите критерии, заложени в наредбата спрямо книжата, които могат да станат обект на къси продажби и поради техническата им неосигуреност. С промените в наредбата тези критерии бяха актуализирани.
Според измененията обект на къси продажби могат да бъдат книжа, с които са сключвани сделки през последните 15 сесии, като минималният среднодневен обем от ценни книжа да бъде най-малко 5 000 бр. (преди измененията сделките трябваше да бъдат не по-малко от 10 000 броя). Среднодневният брой сключени сделки с книжата не трябва да бъде по-малко от тридесет. Дружествата, които могат да бъдат обект на къси продажби, трябва да имат пазарна капитализация не по-малко от 20 млн. лв. и свободно търгуваните им акции да бъдат поне 15% от капитала им. Според пазарни експерти на тези изисквания отговарят около 5-10 публични компании.
Другите изменения в наредбата засягат възможността инвестиционните посредници да дават заеми на своите клиенти за извършване на маржин покупки не само с ценни книжа, отговарящи на определени изисквания, а с всякакви финансови инструменти. Поставено е обаче условие при маржин покупки с такива финансови инструменти да се предостави първоначално обезпечение в размер не по-малко от 200% от стойността на маржин заема. В случай че стойността на обезпечението падне под 115% от общата стойност на маржин заема за определен срок, инвестиционният посредник има право да продаде ценните книжа за покриване на недостига към деня на продажбата, ако това се налага за предотвратяване на по-големи загуби за него или за клиента. За обезпечаването на маржин търговията в Централния депозитар ще се водят отделни сметки на финансовите инструменти, предоставени като обезпечение по маржин покупките и късите продажби. Регламентира се отделното водене на сметките за маржин покупки от сметките за къси продажби. В случай че е уговорено между страните по договора, се допуска нетиране между двата вида сметки, както и ползване на излишъка при маржин покупки за целите на късите продажби, и обратното.
С измененията на наредбата до късите продажби и договорите за заем се допускат всички борсови играчи, т.е. те могат да бъдат сключвани както от професионални, така и от непрофесионални инвеститори. Предвид високата степен на риск, която те носят до този момент, те можеха да бъдат извършени само от инвестиционни посредници, институционални и професионални инвеститори. Промените обаче не отменят задължението на инвестиционните посредници да спазват чл. 28 от Закона за пазарите на финансови инструменти, а именно да изискват информация от своя клиент за неговите знания и опит по отношение на борсовата търговия и на тази база да преценят дали определената инвестиционна услуга е подходяща за него.
За да се извършват безпроблемно този вид сделки, Централният депозитар трябва да създаде система да посредничество при заемане на финансови инструменти, с цел обезпечение на сетълмента по къси продажби, даването на заем и връщането на взети назаем финансови инструменти. Това трябва да стане месец след влизането на измененията в сила.
Голяма част от борсовите играчи обаче смятат, че моментът не е подходящ за навлизането на късите продажби на БФБ-София. Всеобщо е мнението, че българският фондов пазар все още не е узрял за тях. Според борсовите участници ниската ликвидност е основният проблем, който трябва да бъде решен преди използването на този вид сделки. Още повече че до тях вече се допускат и непрофесионални инвеститори, които лесно могат да се опарят. Също така част от брокерите смятат, че заложените критерии за фрий флоут и пазарна капитализация на дружествата, чиито книжа могат да бъдат обект на къси продажби, са твърде занижени и създават допълнителен риск.

Facebook logo
Бъдете с нас и във