Банкеръ Daily

Пари и пазари

Несигурността държи играчите далеч от борсата

Представители на "Браво Пропърти фонд" АДСИЦ и "Карол" АД отбелязаха началото на търговия на БФБ с емисия акции от увеличението на капитала на дружеството.

ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК

Януари - март 2019-а

Вече повече от десет години редакцията на "БАНКЕРЪ" публикува  в края на всяко тримесечие две свои уникални класации: за най-успешно дружество - Инвестиционен посредник, и за най-успешно Управляващо дружество. На тази база се определят и най-добре представилите се през годината структури. Ще припомним, че призът за най-добър инвестиционен посредник в България за 2018-а спечели "Елана Трейдинг" АД.

Сега предлагаме подреждането на инвестиционните посредници през първото тримесечие на тази година според критериите на "БАНКЕРЪ".  Данните, на основата на които е направено то, са представени от самите фирми, от "БФБ-София" АД, използвани са също и изчисления на редакцията. По-конкретно класацията обхваща периода от 1 януари до 31 март.

 

Капиталовият пазар от началото на 2019-а бе доста колеблив. Добрите новини за инвеститорите на "БФБ-София" между януари и март бяха малко. Броят на сделките, сключени от инвестиционните посредници на регулирания пазар, намаля, а заедно с това и оборотът се сви спрямо четвъртото тримесечие на миналата година. Намаляването на лихвите по депозитите подтиква хората да търсят алтернативни възможности за умножаване на парите си - или чрез купуване на ценни книжа, или чрез участие в договорни фондове. Притесненията обаче накараха инвеститорите да бъдат много по-внимателни при избора си на стратегия за постигане на по-висока доходност.  

На този фон и основният борсов индекс - SOFIX, изгуби 1.78% от стойността си до 583.87 пункта и отмерва съвсем точно случващото се на "БФБ-София".

Продължи и отписването от търговия на емисии от акции и облигации - поредната е тази на "Свилоза" АД - Свищов. До момента по ваучерната схема за листване на борсата стана известно името на едно дружество, което се очаква "да повлече крак" и за други емитенти, които да запълнят  празнотата, останала след отписващите се компании. Въпреки трудностите на борсовия пазар очевидно все още има ентусиасти и Комисията за финансов надзор уважи заявлението на "АБВ Инвестиции" ЕООД за разширяване обхвата на издадения му лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник.

През първото тримесечие на тази година шестнадесет от фирмите с лиценз за извършване на инвестиционни услуги у нас спечелиха точки по отделните критерии на нашата класация. Но само десет от тях влязоха в крайното подреждане в съответствие с правилата  за съставянето му.

Само едно дружество - "Реал Финанс", получи  точки и по четирите критерия и логично оглави класирането. .

След изчисленията този път стана ясно, че "Първа ФБК" отстъпва първото място, което заемаше от края на декември, и слезе надолу в подреждането. За мястото й се завърза двубой, който не излъчи победител. Така в крайна сметка две познати име от изминалите тримесечия стъпиха на върха. "Карол" направи една стъпка нагоре, а "Реал Финанс" след седмото място в периода октомври-декември, пое лидерството. Със събраните по 29 точки (от максимално възможните четиридесет) двете дружества заслужиха признанието за

"Най-добър инвестиционен посредник"

"Капман" също слезе от почетната стълбица, а усърдието на брокерите на "БенчМарк Финанс" изведоха фирмата на третото място - с 26 пункта.

Поредно слабо тримесечие трябва да отбележим за банковите брокери. Този път само едно от тези дружества "спечели" точки по отделните показатели, но активът на "Централна кооперативна банка" АД й бе достатъчен, за да запише името си сред номинираните във втората половина на крайното подреждане.

Заради ниската ликвидност на Българска фондова борса през първите три месеца на годината и липсата на нови емитенти, малкото пазарни участници едва ли са доволни от постигнатото. Това пък стана причина

оборотът на "БФБ-София"

в периода януари - март да изгуби значителна част от своята стойност в сравнение с четвъртото тримесечие на 2018-а. Брокерите успяха да изтъргуват книжа за 199.172 млн. лв. при 360.506 млн. лв. в края на декември.

Банковите брокери и по този показател не бяха много активни. Само "Централна кооперативна банка" се нареди сред лидери по оборот, макар и във втората половина на списъка на номинираните.

Изненадващо "Авал ИН" застана на първото място, като измести "Първа ФБК". Общата стойност на ценните книжа, които фирмата е изтъргувала през периода, е 30.568 млн. лева. Любопитното е, че тази сума е акумулирана в сключените едва 95 сделки от брокерите й през тримесечието, в което пазарните участници са си разменили общо 2 507 372 акции.

Най-близо до лидера е "Карол". Негови клиенти са сключили сделки за общо 27.023 млн. лв. в 9116 контракта. Брокерите на "Реал Финанс" също изведоха дружеството си на почетната стълбица. С тяхна помощ инвеститорите са си разменили в покупко-продажби 22.78 млн. лева.

Като цяло, в периода между януари и март инвеститорите са изтъргували по-ниски обеми от ценни книжа (над сто двадесет и шест милиона), което е станало при леко намаляващ

брой на сделките на "БФБ-София"

В списъкът на номинираните по този показател виждаме познати имена. Седем от инвестиционните посредници са направили по над 1000 транзакции. "Карол" отново е на върха, като брокерите му са сключили и повече сделки (9116 броя). През изминалите години това е обичайната позиция за дружеството по този показател в класацията на "БАНКЕРЪ". На следващите места са "Елана Трейдинг" и "БенчМарк Финанс", които имат съответно 4862 и 2624 договора.

Небанковите инвестиционни посредници отново са без конкуренция в този сегмент, докато банковите брокери за пореден път остават извън групата на номинираните. От регионалните инвестиционни посредници в Топ 10 по този показател влизат "Юг Маркет" (пети) с 1597 договора и "Реал финанс" (седми) с 1085 контракта.

В началото на годината няколко български дружества се възползваха от възможностите, които фондовата борса дава за привличане на свеж капитал, чрез предлагане на нови акции и облигации. Книжата по някои от тези проекти вече са регистрирани за търговия на БФБ-София, но други ще приключат през следващите месеци.

От януари до края на март шест от българските инвестиционни посредници са подпомагали  публични дружества при изготвянето на документи за

нови емисии от акции и облигации

Експертите на "София Интернешънъл Секюритиз", "Централна кооперативна банка", "Капман", "АБВ Инвестиции", "Реал финанс" и "БенчМарк Финанс" са приключили по един проект за пласиране на дългови книжа, за увеличение на капитала, търгово предложение или по първично публично предлагане на акции. Освен тази дейност, няколко от фирмите са работили по обратното изкупуване на собствени акции от други публични дружества, но тъй като тези процедури вървят от предишни месеци, не влияят върху подреждането в нашата класация.  

Някои от инвестиционните посредници у нас вече предлагат алтернативни борсови платформи. Успехът им намира израз в привличането на все повече клиенти и реализирането на по-висок оборот. Реалността на фондовата борса показва, че онлайн системата за търговия с акции на български компании, разработена от "БФБ-София" - COBOS, вече не им е конкурент. През нея се сключват по-малко сделки, абонатите й намаляват. Частните платформи привличат нови абонати с по-благоприятните условия за търговия. Тъй като липсват публични данни за всички тези web базирани системи, които имат дейност в страната, подреждането по показателя

електронна търговия на "БФБ-София"

е малко условно. В края на март алтернативните платформи: Elana BG Trader (на "Елана Трейдинг"), Karoll Broker (на "Карол"), BenchMark BG Trader (на "Бенчмарк Финанс"), CTrader (на "Капман") и EFOCS (на "Евро-Финанс"), отчитат повече абонати от онлайн системата на "БФБ-София". Първата платформа е ползвана от 5893 души, през втората са търгували 2853, а през третата - 2477 абонати. Услугите на четвъртата са ползвали 518 клиенти. Интернет системата EFOS (на "Евро-Финанс") е привлякла 362 инвеститори.

Другите уебсистеми - U-Broker (на ОББ), Delta Broker (на "Делтасток") и UG Market Trader (на "ЮГ Маркет"), нямат практика да публикуват данни за дейността си, поради което и не са включени в подреждането.

Класирането по този показател е сборна оценка от три подкритерия: клиенти в различните електронни системи, брой на сключените сделки и реализиран в тях оборот. В края на първото тримесечие "Карол" е първи в крайното подреждане, след като е с най-много сключени сделки при онлайн търговията и с най-висок оборот, а "Елана Трейдинг" е привлякла най-много клиенти.

От регионалните инвестиционни посредници в Топ 10 са "Загора Финакорп" и варненският "Реал Финанс". Колкото до банковите брокери, нито един от тях не успя да си извоюва място сред номинираните по показателя.

 

 

Победителите


"Карол" АД


Инвестиционният посредник "Карол" е небанкова институция с над 20 години история на капиталовите пазари. Основана през 1997-а, компанията е част от водещата в страната финансова група "Карол".

В партньорство със световните лидери CMC Markets (UK) и Interactive Brokers (USD) инвестиционният посредник предлага възможности за търговия с акции, облигации, компенсаторни инструменти, валута, суровини, договори и други финансови инструменти, както на "БФБ-София", така и на международните капиталови пазари. Компанията осигурява корпоративни консултации и набиране на капитал чрез първично и вторично публично предлагане (IPO/SPO), дългово финансиране чрез частни и публични облигационни емисии, а също и посредничество при реализирането на търгови предложения и управление на индивидуални портфейли.

"Карол" е носител на приза "Инвестиционен посредник", сключил най-голям брой сделки на "БФБ-София" за седемнадесет поредни години (2002-2018 г.), трикратен победител в ежегодната класация на "БАНКЕРЪ" - "Инвестиционен посредник на годината" (2006-2008 г.), както и двукратен носител на специалната ни награда за инвестиционен посредник с най-голям принос за развитието на българския капиталов пазар (2012 и 2015 г.).

 


"Реал финанс" АД


"Реал финанс" - Варна е с над 20-годишно присъствие като лицензиран инвестиционен посредник на българския капиталов пазар.

Сред клиентите му са някои от най-големите институционални инвеститори в страната - пенсионноосигурителни компании, застрахователи, договорни фондове.

"Холдинг Варна" АД контролира 77.44% от капитала на "Реал Финанс" . От април 2010-а дружеството предлага платформа за търговия на международните капиталови пазари, разработена от Saxo Bank. Заедно с това то дава възможност за търговия директно на "Българската фондова борса" посредством on-line връзка и електронната система COBOS.

"Реал Финанс" осигурява на клиентите си достъп и до най-големите европейски  борси за търговия с квоти за емисии парникови газове. Негови клиенти и партньори са: "Химимпорт", "Бългерия Ер", ЦКБ, ЗАД "Армеец", ПОК "Съгласие", "Холдинг Варна", ПОАД "ЦКБ-Сила", "ЦКБ Живот", "ЦКБ Здраве".

Facebook logo
Бъдете с нас и във