Банкеръ Daily

Пари и пазари

Не всички "сини чипове" ще изплатят дивидент

От началото на тази година основният борсов индекс у нас – SOFIX, който измерва представянето на най-ликвидните публични компании на БФБ, лети нагоре. Стойността му стигна вече до 536.20 пункта. Устремът му е подкрепен от 11 от дружествата, които участват в изчисляването на показателя. Четири от тях пък – ПИБ, "Химимпорт“, ЦКБ и "Сирма груп холдинг“, играеха срещу SOFIX.

Интересното е, че това възходящо движение на котировките не е подкрепено от финансовите резултати на тези публични компании. Проучване на в. "БАНКЕРЪ“ показва, че само две от тях – "Адванс Терафонд“ АДСИЦ и "Елана Агрокредит“ (с бизнес, свързан със земеделието), увеличиха печалбата си за миналата година спрямо 2019-а. Три от фирмите са на загуба, а останалите намалиха своя положителен финансов резултат.

Тези числа естествено ще се отразят и върху решението за изплащане на дивиденти от печалбата за 2020 година. Но някои от компаниите пък решават вместо това да подкрепят паричните си резерви в днешната пандемична криза и неясното й развитие.

"Софарма" АД

изневери на традицията и няма да разпредели положителния финансов резултат за миналата година, който е в размер на 28 664 861.63 лева. Десет процента от нея остават като задължителен резерв. Акционерите ще си останат само с онези 5 031 456 лева, изплатени като авансов дивидент за полугодието на 2020 година. Остатъкът от печалбата за миналата година в размер на 20 766 919.55 и неразпределената печалба от минали години от 218 107 лева ще влязат в допълнителните резерви на дружеството.

"Софарма“ АД ще увеличава паричните си резерви с емисия варанти. Съветът на директорите вече взе решение за издаване при условията на първично публично предлагане на 44 932 633 броя. Срокът, в който може да бъде упражнено правото, е три години. Останалите параметри на емисията ще бъдат описани в Проспект за публично предлагане, който трябва да получи съответното одобрение от Комисията за финансов надзор.

"Градус" АД

ще разпредели за пети пореден път дивидент за акционерите  си, което трябва да бъде решено на предстоящото общо събрание на 11 юни. Печалбата на дружеството за 2020 г. е 11 694 488 лева. Част от нея, която е в общ брутен размер на 5 359 392 лева, вече е била разпределена на акционерите като 6-месечен дивидент (брутен единичен 6-месечен дивидент 0.022 лева на акция), съгласно решение на общото събрание на акционерите на фирмата от 16 октомври 2020-а. Сега мениджърите предлагат друга част от печалбата - също 5 359 392 лева, да се разпредели като годишен дивидент или по 0.022 лева на акция. Остатъкът в размер на 975 705 лева, се отнася към неразпределената печалба на фирмата.

ИТ компанията

"Алтерко" АД,

която тази година се радва на интереса на инвеститорите, също ще зарадва акционерите си. Нетната й печалба за 2020 г. е в размер на 2 330 454 лева. Директорите предлагат сумата от 607 960.34 лв. да бъде разпределена като дивидент, а остатъка, в размер на 1 722 493 лв., да остане като неразпределена печалба.
В поканата за общото събрание на 28 юни четем, че ще се вземе решение за разпределение и изплащане на дивиденти и от неразпределената печалба от дейността на фирмата през 2018 и 2019 година. Общата сума е 2 992 039.46 лв., получена от 58 549 лв. от неразпределената печалба за 2018 г. и още 2 933 490 лв. от неразпределената печалба за 2019-а. Обща сума за разпределение като дивидент е 3 599 999.80 лв., което означава по 0.20 лв. за една акция, кояно трябва да се изплати 60 дни от датата на общото събрание.

"Адванс Терафонд" АДСИЦ,

което инвестира в земеделска земя, отново ще плати дивидент. Вече е решено 99.54% от печалбата за финансовата 2020 г., определена по реда на чл.29, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация, която е в размер на 9 276 999.92 лева, да получат притежателите на такива книжа. Това означава брутен дивидент от по 0.109 лева на една акция от капитала на агрофонда.

Мениджърите на технологичната компания

"Телелинк Бизнес Сървисис Груп" АД

не предвиждат разпределяне на печалбата за миналата година. Това ще се реши на общото събрание на 21 юни. Нетната печалба, реализирана през 2020 г., е в размер на 7 419 764 лева. Предложението е сума от 741 976 лева да бъде отнесена във фонд "Резервен“ на фирмата до достигане на 1/10 от капитала й. Остатъкът, след приспадане на вече разпределения 6-месечен дивидент в размер на 6 000 000 лева от нетната печалба за 2020 г., който е за 677 786 лева, остава като неразпределена печалба. Ще има и допълване на фонд "Резервен“ на дружеството с още 216 898 лева.
Но за сметка на липсата на дивидент ще се измени решението, взето от извънредното общо събрание на акционерите на "Телелинк БС" на 10 декември 2020 г. относно обратно изкупуване на собствени акции. Максималният размер на цената на изкупуване се увеличава на 20 лева. Всички останали срокове и условия остават в сила и се прилагат съответно.

За втора поредна година туристическото дружество

"Албена" АД - к.к. Албена

няма да разпредели дивидент. Причината за 2020-а е основателна - загубата в размер на 10 264 686 лева. Тя ще бъде  покрита от допълнителните резерви на дружеството.

"Централна кооперативна банка" АД

няма да разпредели дивидент, каквато е политиката на кредитната институция в последните години. Проектът за решение предвижда отнасяне на печалбата за 2020 г. във фонд “Резервен.

"Доверие Обединен холдинг" АД

също ще спази традицията - да няма дивидент за акционерите на един от най-големите бивши приватизационни фондове. Днес това е една от най-големите холдингови структури в България, обединяваща множество дружества от различни отрасли на икономиката в няколко населени места на територията на България и BC Moldindconbank S.A. – втората по големина банка в Молдова. Мениджърите предлагат с печалбата, реализирана през 2020 г., в размер на 1 965 718 лв., да се формират допълнителни резерви на холдинга.

Акционерите на

"Елана Агрокредит" АД,

която финансира закупуването на земеделска земя от фермери, вече са спокойни. Общото събрание гласува изплащането на дивидент и за 2020 година. Печалбата на фирмата е в размер на 2 866 054 лева. Десет процента от нея ще попълят фонд "Резервен“.
Остатъкът от 2 579 449 лв. ще бъде разпределен като дивидент. Брутната сума на една акция е 0.0708 лева.Изплащането ще започне на 5 юли. Правото да получат дивидент имат инвеститорите, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива към 3 юни.

ИТ компанията

"Сирма Груп холдинг" АД

няма да разпредели дивидент и от печалбата си за 2020 година. Положителният финансов резултате в размер на 994 825 лева. Десет процента от печалбата ще се насочат към фонд "Резервен". Остатъкът от 895 342 лева се отнася в сметка "Неразпределена печалба” от минали години.

Facebook logo
Бъдете с нас и във