Банкеръ Weekly

Пари и пазари

НЕ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ДЕПОЗИТАРЪТ ДА СЕ ПРОДАВА С БОРСАТА

Г-н Динков, какви инвестиции биха били необходими, за да може Централният депозитар да се интегрира в европейските структури и да се уеднакви информационната система за клиринг и сетълмент с тези в европейските страни?
- Искам да подчертая, че изграждането на връзки с други депозитарни институции не е само въпрос на информационна система. Що се отнася до системата на Централния депозитар, в момента тя е съобразена с потребностите на българския пазар, оформили се през последните десет години. Интегрирането на институцията в европейската инфраструктура, разширяването на обхвата на услугите, особено на тези за емитентите, което далеч надхвърля воденето на книга на акционерите и плащането на дивиденти, изисква нова, модерна и удобна за опериране система. Това е свързано със значителна по обем инвестиция. Според мнение на специалисти в тази област създаването или закупуването и адаптирането на нова система към спецификата на местния пазар струва между 1 и 3 млн. евро.
До каква степен интеграцията би довела до намаляване на разходите за клиринг и сетълмент?
- На този етап не е възможно да се направят приблизителни изчисления, тъй като интеграцията предполага и разширяване на обхвата на услугите спрямо предлаганите в момента, извършване на презграничен сетълмент и други. Но няма съмнение, че при възможност за избор пазарът ще приема услугите на тези провайдъри, които съчетават по най-добър начин цената с качеството на услугата.
Смятате ли, че е необходима директива, която да уеднакви стандартите за дейността на депозитарните институции в Европейския съюз?
- Посочените срокове за премахване на бариерите за интеграцията на депозитарните институции, които е установила натоварената с тази задача група на Джованини, се оказаха недостатъчни. Очевидно на огромната бюрократична машина на ЕС й е необходимо повече време за координиране на общоприемливи решения за пазара като цяло и за отделните инфраструктурни звена от националните пазари в частност. На дневен ред е и дискусията дали да има или да няма директива за регулиране на клиринг и сетълментиндустрията. В тези дебати ECSDA (European Central Securities Depositories Association) застъпва становището, че решения, основани на пазарните сили, ще доведат до по-бързи и ефективни резултати, отколкото би могла да постигне една директива. Според ECSDA, преди да бъде въведена директива, Комисията би следвало да разгледа алтернативни мерки, които биха могли да доведат до по-бързи резултати. Всяка нормативна мярка би следвало да е фокусирана върху премахването на идентифицираните от групата на Джованини правни и фискални бариери.
Според вас каква ще бъде съдбата на Централния депозитар в контекста на евентуалната бъдеща приватизация на БФБ-София? Трябва ли той да се продаде заедно с борсата, или да остане като самостоятелен оператор?
- С оглед на присъединяването към Европейския съюз е важно да се отчетат не само общото европейско законодателство, но и институционалните и чисто пазарните тенденции. Техен елемент са и множеството примери за различни форми на хоризонтална и вертикална интеграция на националните пазари и на трансграничното обединение на капиталовите пазари. Вече съществува определена консолидация на инфраструктурата за клиринг и сетълмент в рамките на Европейския съюз - както на национално, така и на международно ниво, с относително висока степен на консолидация при сетълмента. Тя е постигната и чрез сливане на институции, предлагащи подобни услуги, и чрез сливане на институции, предлагащи различни, но интегрирани услуги. На практика са възможни различни решения, при които не е задължително Централния депозитар да се продаде заедно с БФБ-София.
Възможно ли е след присъединяването ни в Европейския съюз българският Централен депозитар да стане регионален за Балканите?
- Откровено казано, досега не съм се замислял за подобно възможност, но обещавам да го направя. Все пак може да се отбележи, че на проведените до момента обсъждания за насоките за развитие на българския капиталов пазар се обсъждаха необходимостта и вариантите БФБ и ЦД да се интегрират в по-развит пазар по най-печеливша за нас формула.

Facebook logo
Бъдете с нас и във