Банкеръ Daily

Пари и пазари

Натиск върху приходите на "София Хотел Балкан"

Към края на септември приходите от дейността на "София Хотел Балкан" АД са общо в размер на 12.631 млн. лева, показват данните от междинния счетоводен отчет на дружеството, което управлява едноименния хотел.

"София хотел Балкан" е специализиран в хотелиерство и ресторантьорство, отдаване под наем на търговски и рекламни площи, провеждане на конгресни мероприятия и други видове допълнителни услуги, свързани с международния и вътрешен туризъм. Дружеството е подновило договора за франчайз с третата в света компания за хотелиерски услуги "Старууд хотелс енд ризортс" (Starwood), която има 1154 хотела по цял свят и притежава 9 марки сред които "Шератон" и "Лъкшъри кълекшън хотел".

Понеже марката "Шератон" отговаряла на четиризвезден хотел, а софийският е петзвезден в бъдеще той ще носи само по-квалитетната марка "Лъкшъри кълекшън хотел". Новият договор е за десет години.

Най-много са приходите от нощувки, които спрямо същия период на 2013 г. показват увеличение с 321 хил. лева. След тях са паричните постъпления от хранене и след това от наеми. На годишна база обаче фирмата има спад при тях - съответно с 89 хил. лв. в приходите от дейност "Хранене", и със 150 хил. – от наеми. Финансовите приходи на дружеството обаче са се увеличили с 40 хил. лв. в резултат на платените лихви по отпуснатите на дъщерното дружество - "Метропол Палас" д.о.о., заеми. С тях то довършва реконструкцията на хотел "Метропол Палас" в Белград.

Като цяло разходите за дейността на хотела бележат намаление спрямо същия период на миналата година с 272 хил. лева. Това се дължи, от една страна, на свиването на харчовете по икономически елементи. От друга страна, има увеличение на финансовите разходи - с 16 хил. лева. Това е резултат основно от промяна в нивата на променливата част от лихвените ставки по заеми на дружеството и новоподписаните анекси към договорите за заем. Дружеството има усвоени кредити по договори за банкови кредити и овърдрафт с "Юробанк България" и "Юробанк Прайвит Банк Люксембург". Отразен в баланса е и заемът, отпуснат през 2012 г. от мажоритарния акционер "Бандола Пропъртис" Лтд.

В крайна сметка финансовият резултат на дружеството към края на деветмесечието е печалба в размер на 1.015 млн. лева.

Негативно влияние върху приходите от дейността на "София Хотел Балкан" оказва конкуренцията в сегмента на петзвездните хотели. Друг такъв фактор е и бързото навлизане на нови четири- и петзвездни хотели, които привличат част от клиентите. С цел минимизиране на този риск дружеството работи за разнообразяване и обновяване структурата на предлагания продукт. Успоредно с това се проучват пазарни ниши и други дейности, за обновление на продукта и повишаване качеството на предлаганите услуги, уточняват от мениджмънта на хотела.

Дружеството прогнозира до края на 2014 година да продължи политиката си за задържане на пазарния дял. С цел намаляване на влиянието на конкуренцията ще продължи разработването на нови пазарни ниши и други дейности, търсенето на нови клиенти и ориентиране към още по-голям брой пазарни сегменти. По този начин се очаква да се запази и дори увеличи съществуващия обем бизнес въпреки тенденциите, свързани със значително намаляване на бизнес пътуванията на част от корпоративните клиенти на хотела поради световната финансова криза.

Собственик на софийския хотел, както и преди, е гръцката фирма "София хотел Балкан" АД. "Бандола Пропъртис" ЛТД, с регистрация на Маршалски острови, контролира 87.4915% от книжата й с право на глас, а кипърската "Кокари Лимитид" е с дял от 11.85% от капитала. Няма членове на съвета на директорите, които да притежават акции на дружеството.

Facebook logo
Бъдете с нас и във