Банкеръ Daily

Пари и пазари

Нарастването на разходите сви печалбата на Групата "БФБ"

Нетният финансов резултат на Група "Българска фондова борса" АД е печалба в размер на 1.28 млн. лв., което  се дължи главно на дъщерното дружество "Българска независима енергийна борса", четем в междинния счетоводен отчет за първото тримесечие. Тя обаче намалява със 71 хил. лв. (5%) спрямо същия период на миналата година, а това е в резултат на нарастване на разходите за външни услуги, както и на тези за амортизации и за персонал. 

Компанията майка консолидира финансовите резултати на дъщерните дружества "Сервиз Финансови Пазари" ЕООД и "Българска независима енергийна борса" ЕАД.

По отношение на приходите от договори с клиенти има ръст спрямо същия период на миналата година от 212 хил. лв. или 8%, който се дължи главно на консолидацията на приходите на "Българска независима енергийна борса", отразени в таксата за търговия с електрическа енергия (ръст от 293 хил. лв.). При дружеството майка таксите за регистрация на дружества и за информационно обслужване нарастват незначително съответно до 116 хил. лв.  и 137 хил. лева. Комисионите за сделки на борсата обаче се понижиха с 29 хил. лева.

През първото тримесечие броят на новите емисии финансови инструменти, допуснати до търговия е 10, докато през през четвъртото тримесечие на миналата година  той бе 5.  Две дружества увеличиха капитала си в периода между януари и март.

Заедно с това видяхме и прекратяване на регистрацията на девет емисии. В крайна сметка броят на емисиите финансови инструменти, допуснати до търговия на пазарите на БФБ към 31 декември,  беше 370 и се измени до 371 в края на тримесечието.

Финансовите приходи отбелязват леко увеличение заради отчетените в тях парични постъпления от лихви по дългови ценни книжа. По останалите приходни пера има несъществено в абсолютна стойност изменение.

При основните разходи също се отчита ръст - от 25%, спрямо първо тримесечие на миналата година. Нарастват с над една трета харчовете за външни услуги, което идва от повечето платени абонаментни и лицензионни такси, които дружествата в Групата заплащат за използване на различните информационни системи, необходими за осигуряване на правилното функциониране на пазарната инфраструктура. Ръст има и при другите разходи.

При плащанията за персонала увеличението е с 18%, а тези за амортизации нарастват със 79 хил. лева. Промяната в останалите разходни пера е незначителна в абсолютна стойност.

Към края на 2019-а и на на първото тримесечие Групата няма срочни депозити в банки.

Оборотът на регулирания пазар на финансови инструменти през първото тримесечие беше 88 408 463 лева. За сравнение, през четвъртото тримесечие той е 97 751 658 лева, което представлява спад с 9.6 на сто. А това се дължи на намаление в оборота с повечето основни групи финансови инструменти. Броят сделки на регулирания пазар на финансови инструменти през първото тримесечие достигна 21 480 при 10 652 в края на декември, което представлява ръст от  102 на сто. Това се дължи основно на нарастване в броя сделки с акции (без АДСИЦ, + 105%),  с акции на АДСИЦ (+118%) и в броя сделки с борсово търгувани продукти (+157%). Сделките с облигации нараснаха незначително. Спад бе регистриран при броя сделки с останалите видове финансови инструменти.

Броят сделки бе най-висок през март: 12 238, а най-нисък той беше през януари: 4 387 сделки.

През първото тримесечие няма промяна в членовете на "Българска фондова борса" АД - те са  48.

В края на тримесечието е обновена основната интернет страница на БФБ във връзка със стартирането на новия пазар beam, на който ще бъдат представяни компании, търсещи финансиране и подкрепа за своите планове за развитие.

Дружеството има едностепенна система на управление със съвет на директорите. Той е въсастав: Асен Ягодин (председател), Васил Големански (заместник-председател), Маню Моравенов - изпълнителен директор, Любомир Бояджиев и Христина Пендичева (представител на Министерството на финансите). Дружеството се представлява от изпълнителния директор Маню Моравенов.

Facebook logo
Бъдете с нас и във