Банкеръ Daily

Пари и пазари

Нарасналите финансови приходи вдигнаха печалбата на БФБ

Към края на третото тримесечие на тази година нетният финансов резултат на „Българска фондова борса“ АД отново е положителен - в размер на 1.39 млн. лв., показват числата в междинния счетоводен отчет на борсовия оператор. А това е така главно поради нарасналите финансови приходи, по-слаб ръст на оперативните приходи и  ръст на разходите за дейността. Преди година дружеството също беше на печалба -  1.25 млн. лева.  

При приходите от договори с клиенти, БФБ отбелязва ръст спрямо същия период на миналата година от 6.8%, който се дължи главно на нарастване в приходите от комисиони за сделки на борсата (+16.9%), от таксите за информационно обслужване (+5.8%) и от такси за промяна на параметрите на някои емисии (+16.7%). Броят на сделките на регулирания пазар на финансови инструменти през третото тримесечие достигна 10 441. 

Финансовите приходи нараснаха от 1.77 млн. лв. до 2.25 млн. лв., тъй като в тях бе отразен дивидентът от дъщерното дружество "Българска независима енергийна борса" ЕАД. По останалите приходни пера има незначително в абсолютна стойност движение. 

Към края на септември загубата от оперативна дейност на БФБ расте до 850 хил. лева вследствие на слаб ръст на приходите от основната дейност, съпроводен с по-висок ръст в разходите за дейността. По основните разходни пера имаше ръст от 19.2% спрямо септември 2019-а. С 16.5% повече са изразходените средства за външни услуги. Разходите за амортизации и тези за персонал също нарастват съответно с 86 хил. лв. и 160 хил. лева. Промяната в останалите разходни пера бе незначителна.

Текущите активи нараснаха със 77.8% или 1.35 млн. лева в резултат на увеличение по позициите „Други вземания и предплатени разходи“, „Парични средства и парични еквиваленти“ със 197 хил. лв., и депозитите в банки. Към края на септември БФБ има срочни депозити в банки на стойност 990 хил. лева. 

През третото тримесечие няма промяна в броя на членовете на "Българска фондова борса" АД - общо 47 инвестиционни посредници са сключвали сделки на пазара.  

Общото събрание, проведено в края на юли, реши половината от нетната печалба за 2019 г. след облагане с данъци, в размер на 201 709.66 лв., да се разпредели като дивидент на акционерите или по 0.0306 лв. на акция. Останалите 50%, или 201 709.66 лв., останаха като допълнителни резерви. Министерството на финансите, като собственик на 50.05% от книжата с право на глас, получи най-голям дял от разпределената печалба за миналата година. 

Общото събрание взе решение БФБ да изкупи обратно до 300 000 собствени акции. То предвижда "Българска независима енергийна борса", еднолично контролирано дъщерно дружество на БФБ, да изкупи тези книжа от капитала на компанията майка. Срокът за провеждане на тази процедура е до 3 години, като за една година не могат да се изкупят повече от 3% от акциите на дружеството. Общото събрание определи това да да стане на цени между 4.50 и 6 лв. за акция. 

Търговията със собствени акции

на "Българска фондова борса" АД през месеците юли, август и септември бе с по-висока активност, в сравнение с второто тримесечие. цената в края на септември се понижи от 4.50 лв. за акции на 30 юни до 4.32 лв. при затварянето на борсата на 30 септември. Общо бяха прехвърлени 20 873 лота в 55 сделки при оборот от 91 134 лева. Сравнението с второто тримесечие показва увеличение в прехвърления обем акции и на оборота и намаление в броя сделки, сключени на фондовата борса. Търговия с акции на БФБ имаше в 19 от общо 64 сесии за периода.

Facebook logo
Бъдете с нас и във