Банкеръ Daily

Пари и пазари

Най-висока цена държат нивите в Североизточния район - 1462 лв. на декар

През миналата година средната цена на сделките с ниви в България е достигнала до 1053 лв. за един декар, което е със 7.4% повече в сравнение с 2018-а, показват данните от Националния статистически институт. И за първи път прескача цената от хиляда лева.

Средната цена на сделките между индивидуални инвеститори и фирми е била 1027лв. за декар, а при покупко-продажбите между фирми е по-висока - 1122 лева.

Средната цена на сделките с постоянно затревени площи (естествени и изкуствени ливади, мери и пасища) през миналата година достига до 300 лв. за един декар и също отбелязва увеличение на годишна база - с 37.6 на сто.

През последните три години не е имало покупко-продажби на градини с овощни насаждения и на лозя.

И през миналата година първенството у нас с най-висока цена държат нивите в Североизточния район - 1462 лв. на декар, което е със 7.7% повече спрямо 2018-а. В Северния централен район при сделките с ниви се е плащало по 1138 лв. на декар (+3.6%).

При всички останали райони цената е под хиляда лева. В Северозападния район се плащало по 967 лв. на декар за парцел, като тя е по-висока, отколкото в Южен Централен, сърцето на Тракийската низина.

Северозападният регион има най-малък принос към съвкупния БВП на страната. Той има земеделска специализация и формира най-висок дял в земеделската продукция на България след Южен Централен район, в който пък е най-евтината земя - само 706 лв. са били необходими за декар земя.

Растениевъдната специализация на Северозападния регион се определя от низинноравнинния релеф, благоприятния климат и плодородните почви. Населението в региона намалява, което води до най-високата снабденост със земеделска земя на жители у нас заедно със Севериня Централен регион. Около 30% от земята тук са ливади. Останалата земеделска земя е засята основно със зърнени и технически култури. Дяловото участие на зърнените и техническите култури е най-високо, което е типично за всички северни региони.

Повишение в цената на сделките с ниви през миналата година спрямо 2018-а е отбелязано във всичките шест статистически района.

За разлика от повишаващата се средна цена на сделките с ниви, не може да се каже същото и за цената на наем/аренда на един декар ниви. През миналата година тя достига 49 лв., като е с 2% по-ниска спрямо 2018-а. Средната цената за наем/аренда на един декар постоянно затревени площи е 23 лв. и е с 43.8% по-висока. При овощните насаждения и лозята няма данни по този показател.

През миналата година най-висока е била средната цена за наем/аренда на един декар ниви в Североизточния район, който включва областите: Варна, Добрич, Силистра и Шумен - 69 лв., но спрямо 2018 г. тя отбелязва незначителен спад с 1.4 процента. В икономиката на региона земеделието е един от приоритетните отрасли. За неговото развитие съществува изключително благоприятно съчетание на природно-климатичните условия. Земеделието формира 7.4% от БВП на региона, но в национален план неговото участие е значително повече – 16% от БВП на земеделието у нас, което означава, че регионът има национална специализация в този отрасъл. Застъпени са и двата основни подотрасъла: растениевъдство и животновъдство.

За развитието на растениевъдството Североизточният регион разполага с най-много земеделска земя заедно със Северозападния и Югоизточния регион. По-голямата част от площите се стопанисват от крупни арендатори и земеделски кооперации. Обработваемата земя се използва основно за отглеждане на зърнени и маслодайни технически култури, като основни са пшеницата с много голям дял от площите ѝ в страната, царевицата и слънчогледът. Площите, заети с царевица намаляват за сметка на пшеницата и слънчогледа. По производство на тези най-разпространени култури регионът дели първенство със Северозападния регион. Регионът е и най-голям производител на царевица за силаж в страната. Забелязва се тенденция за намаляване на производството на пшеница и царевица за зърно и увеличаване на производството на слънчоглед заради трайното му търсене на световния пазар.

Добра е цената, платена за наем/аренда на един декар ниви, и в Северния централен район, където достига 60 лв., и в Северозападния - 50 лева. И в двата района е отчетено увеличение на цената на рентното плащане спрямо 2018-а - съответно с 1.7 и 4.2 на сто. Цената на рентата на ниви в Югозападния и Южния централен район остава без промяна.

Югозападният район е на опашката - само 30 лв. може да се спечели от декар земя.

Facebook logo
Бъдете с нас и във