Банкеръ Weekly

Пари и пазари

Най-лошото за “гмуреца” тепърва предстои

Кан­д­с­ка­та ва­лу­та дос­тиг­на на 15 ок­том­в­ри до най-нис­ка­та си ко­ти­ров­ка спря­мо зе­ле­ни­те па­ри от 1.1385 ка­над­с­ки до­ла­ра за един щат­с­ки до­лар, след ка­то це­на­та на неф­та - най-го­ля­мо­то пе­ро в из­но­са на стра­на­та, се обез­це­ни с 30% от вър­хо­ва­та си стой­ност през юни. Без ста­би­лен ръст на ко­ти­ров­ки­те на су­ро­вия пет­рол ка­над­с­ка­та па­рич­на еди­ни­ца, по­пу­ляр­на ка­то Loonie (по­ля­рен гму­рец) за­ра­ди изоб­ра­же­ни­е­то на ар­к­тич­на­та пти­ца на мо­не­та­та от 1 ка­над­с­ки до­лар, ще “олек­не” най-мал­ко с още 4% - до 1.18 за един щ. до­лар. То­ва е прог­но­за­та на “То­рон­то-До­ми­ни­ън бенк” и “Ро­ял бенк ъф Ка­на­да” - две­те най-го­ле­ми ка­над­с­ки кре­дит­ни ин­с­ти­ту­ции.

Обез­цен­ка­та на неф­та, пре­диз­ви­ка­на от ком­би­на­ци­я­та от свръх­п­ред­ла­га­не и на­ма­ле­ние на тър­се­не­то в све­то­вен ма­щаб, е от­с­тъп­ле­ние за Ка­на­да. От­как­то из­бух­на ре­це­си­я­та, по­ве­че­то но­ви биз­нес ин­вес­ти­ции и ра­бот­ни мес­та бя­ха съз­да­де­ни в бо­га­та­та на су­ров пет­рол про­вин­ция Ал­бър­та. Тър­гов­с­ки­ят из­ли­шък на стра­на­та се тран­с­фор­ми­ра в де­фи­цит през ав­густ, а ико­но­ми­чес­ки­ят рас­теж спря през вто­ро­то три­ме­се­чие. Па­рич­ни­те ме­ни­джъ­ри пък ве­че пра­вят за­ло­зи, че ка­над­с­ки­ят до­лар ще про­дъл­жи на­до­лу, след ка­то през 2013-а ва­лу­та­та за­гу­би 6.6% от па­зар­на­та си оцен­ка, а от на­ча­ло­то на го­ди­на­та до­се­га - но­ви 5.5 про­цен­та. Сред­на­та прог­но­за на 40 ва­лут­ни ек­с­пер­ти, ко­и­то из­п­ра­ти­ха пред­виж­да­ни­я­та си на аген­ция “Блум­бърг”, е за над 1% спад на “гму­ре­ца” - до 1.14 кан. до­ла­ра за 1 щ. до­лар до сре­да­та на 2015-а. “Ро­ял бенк ъф Ка­на­да” бе­ше прог­но­зи­ра­ла 1.18 кан. до­ла­ра за 1 щ. до­лар до края на 2015-а още пре­ди спа­да на це­ни­те на су­ро­вия пет­рол. След не­го бан­ко­ви­те ек­с­пер­ти очак­ват още по-драс­тич­но по­ни­же­ние. Спо­ред спе­ци­а­лис­ти от ин­вес­ти­ци­он­на­та ком­па­ния “Спрот асет ме­ни­дж­мънт” ка­над­с­ка­та ва­лу­та ще се обез­це­ни до 1.17 кан. до­ла­ра за един щ. до­лар през след­ва­ща­та го­ди­на и до 1.30 кан. до­ла­ра в дъл­гос­ро­чен ас­пект, за­що­то па­рич­на­та еди­ни­ца на стра­на­та е “су­ро­вин­на” ва­лу­та и ви­на­ги “ка­тас­т­ро­фи­ра” при спад на ко­ти­ров­ки­те на су­ро­ви­ни­те и бор­со­ви­те сто­ки.

Ба­зо­ви­ят неф­тен ин­декс на Се­вер­на Аме­ри­ка West Texas Intermediate, по кой­то се оце­ня­ват и ка­над­с­ки­те сор­то­ве го­ри­во, по­тъ­на под 80 щ. до­ла­ра за ба­рел (79.78 щ. до­ла­ра за ба­рел) на 16 ок­том­в­ри, ко­е­то се случ­ва за пър­ви път за пос­лед­ни­те две го­ди­ни. Сор­тът “Брент”, кой­то е меж­ду­на­род­на­та ба­за за оцен­ка на су­ро­вия пет­рол, пък спад­на съ­щия ден до 82.60 щ. до­ла­ра за ба­рел - най-нис­ка­та му стой­ност от но­ем­в­ри 2010-а на­сам. Въп­ре­ки сри­во­ве­те “Бенк ъф Аме­ри­ка” и “БНП Па­ри­ба” прог­но­зи­рат це­ни над 80 щ. до­ла­ра за ба­рел.

Се­гаш­ни­те це­ни на чер­но­то зла­то са близ­ки до ни­во­то, при ко­е­то ка­над­с­ки­ят неф­тен сек­тор ве­че ня­ма да е рен­та­би­лен. А то е 80 щ. до­ла­ра за ба­рел (по оцен­ка на Меж­ду­на­род­на­та енер­гий­на аген­ция) и се от­на­ся за бли­зо 25% от на­ци­о­нал­ни­те неф­те­ни про­ек­ти. Из­в­ли­ча­не­то на те­жък су­ров пет­рол от пя­съ­ци­те на Ал­бър­та е по-тру­до­е­мък про­цес, от­кол­ко­то изис­к­ват дру­ги­те неф­те­ни мар­ки. Ед­на тре­та от ка­пи­та­ла на час­т­ния сек­тор в Ка­на­да е свър­зан с неф­та на Ал­бър­та по оцен­ка на “Ро­ял бенк ъф Ка­на­да”. Про­из­вод­с­т­во­то на про­вин­ци­я­та има при­нос за нет­ния ръст на за­е­тост­та в ця­ла­та стра­на за пе­ри­о­да от 1 ав­густ 2013-а до 31 юли 2014-а, со­чат дан­ни на “Блум­бърг”.

“Пос­то­ян­ни­те по-нис­ки от пред­ви­де­ни­те це­ни на су­ро­вия пет­рол мо­гат да ока­жат ма­те­ри­а­лен ефект вър­ху ин­вес­ти­ци­и­те и ак­тив­ност­та в неф­те­ния бранш”, пре­дуп­ре­ди на 22 ок­том­в­ри Ка­над­с­ка­та цен­т­рал­на бан­ка в три­ме­сеч­ния си док­лад за па­рич­на­та по­ли­ти­ка, след ка­то ос­та­ви ос­нов­на­та си лих­ва без про­мя­на - 1 про­цент. Цен­т­рал­ни­те бан­ке­ри по­соч­ват, че сто­пан­с­т­во­то на стра­на­та ня­ма да дос­тиг­не пъл­ни­те си обо­ро­ти по­не до вто­ро­то по­лу­го­дие на 2016-а.

Facebook logo
Бъдете с нас и във