Банкеръ Weekly

Пари и пазари

Най-голямата емисия облигации излиза на БФБ

От днес започва търговията на "БФБ-София" с емисията обикновени, поименни, безналични, лихвоносни, свободно прехвърляеми, нефинансови, неконвертируеми и необезпечени облигациии, издадени от "Български енергиен холдинг" ЕАД-София (БЕХ). Решението за това беше взето от съвета на директорите на борсовия оператор на 26 септември, а книжата са регистрирани на Основния пазар BSE, Сегмент за облигации.
Емисията е в размер на 550 000 000 евро, разпределени в 5 500 облигации, с номинална стойност по 100 000 евро всяка една. Тя е трета поред за "Български енергиен холдинг" ЕАД. Книжата са с годишен лихвен процент в размер на 3.5% и изплащане след 84 месеца на 28 юни 2015 година. Погасяване на заема ще стане еднократно на датата на падежа. Досега такава голяма по размер емисия дългови книжа не е била регистрирана на БФБ-София.
На 24 юли "Български енергиен холдинг" ЕАД успешно записа увеличение на своята трета емисия еврооблигации, листвана на Ирландската фондова борса (Euronext Dublin), от 400 на 550 милиона евро. Приходите, получени от заема, ще се използват за общи корпоративни цели и рефинансиране на еврооблигациите, емитирани от БЕХ през 2013 г., които са с падеж през ноември тази година.

Продажбата на вторичен пазар на облигациите на БЕХ и на българската фондова борса е изискване на международната финансова институция, която е записала най-голям дял от пасираната на Ирландската фондова борса емисия - 20 процента. По този начин възможността да се купуват облигации и на "БФБ-София" ще доведе и до развитие на капиталовия пазар, прогнозира изпълнителният директор на БЕХ Петър Иванов.

Емисията на енергийният холдинг бе пласирана успешно на Ирландската фондова борса (Euronext Dublin) на 21 юни, а от днес за пръв път в историята на капиталовия пазар у нас се допуска до търговия на БФБ дългови книжа, пласирани първо в чужбина.

"Български енергиен холдинг" ЕАД е холдингово дружество, което обединява компании, развиващи дейност в производство и пренос на електрическа енергия; пренос, транзит и съхранение на природен газ, както и добив на лигнитни въглища. То е 100% собственост на българската държава и е най-голямото държавно дружество в страната на база притежавани активи.

Facebook logo
Бъдете с нас и във