Банкеръ Daily

Пари и пазари

На пазара стартира нов договорен фонд с гъвкава стратегия за управление на инвестициите

"ДСК Управление на активи" АД, дъщерна компания на "Банка ДСК", стартира предлагането на нов договорен фонд - "ДСК Динамика", дванадесети в портфейла. Фондът е колективна инвестиционна схема и ще привлича средства от широк кръг клиенти - физически и юридически лица, които могат да подават поръчки за покупка и обратно изкупуване на дяловете на Фонда всеки работен ден в клоновете и финансовите центрове на "Банка ДСК", които са точки за дистрибуция на Договорни фондове, както и чрез онлайн банкирането "ДСК Директ".
Фондът ще следва стратегия на абсолютната доходност (absolute return strategy) в инвестиционната си политика и има за цел, независимо от движението на финансовите пазари, да реализира доходност, надвишаваща доходността на референтен индекс (12M EURIBOR + 1%) в рамките на минималния препоръчителен инвестиционен хоризонт от около три години при поемане на умерен до висок риск.
Инвестиционната политика на Фонда предвижда реализиране на капиталови печалби, приходи от дивиденти, както и текущи доходи от дългови ценни книжа и други финансови инструменти, търгувани на финансовите и капиталовите пазари в страната и чужбина, в това число и в деривативни финансови инструменти.
Компанията майка получи разрешение от Комисията за финансов надзор да организира и управлява този договорен фонд "ДСК Динамика" на 12 юли.

"ДСК Управление на активи" АД е учредено (вписано в търговския регистър) през декември 2004 г. и притежава разрешение да извършва дейност като управляващо дружество. Основни акционери са "Банка ДСК" ЕАД с 66% и "ОТП Фонд Мениджмънт" с 34% от капитала.

"ОТП Фонд Мениджмънт" Лимитед, Унгария е управляващо дружество, създадено през 1993 г., което е 100% собственост на най-голямата унгарска банка - "ОТП Банк". Дейността на дружеството е насочена в три направления: (а) управление на инвестиционни фондове; (б) управление на пенсионни фондове; (в) управление на индивидуални клиентски портфейли от ценни книжа. "ОТП Фонд Мениджмънт" е лидер на унгарския пазар на инвестиционни фондове с около 23.7% пазарен дял към края на 2017 година. То управлява активи на обща стойност 5.66 милиарда евро. "ОТП ФМ" има в портфейла 71 взаимни фонда с нетна стойност на активите 3.8 милиарда евро.

Дружеството е с двустепенна система на управление. В Надзорния съвет влизат: Бенедек Кьовеш - председател, Диана Митева - заместник-председател, и Петер Хаас. Оперативното управление е в ръцете на Петко Кръстев - председател на Управителния съвет и главен изпълнителен директор, Доротея Николова и Евелина Мирчева. Димитър Тончев е прокурист.
Настоящата информация не е препоръка за инвестиране.

Facebook logo
Бъдете с нас и във