Банкеръ Daily

Пари и пазари

На аукцион продават 2 376 122 права от увеличението на капитала на Холдинг "Нов век"

Тази година бившите приватизационни фондове, днес холдинги, са много активни на капиталовия пазар. Шест от тях провеждат процедури за увеличаване на капитала или емитиране на облигационни емисии за акумулиране на средства за нови инвестиции. Нито един от тези холдинги не е гласувал дивидент за акционерите си от печалбата за 2017 г., но от началото на годината издадоха нови акции с покана към инвеститорите за подкрепа.

Днес ще се проведе аукционът по чл.112б, ал.7 от ЗППЦК за продажбата на правата от увеличението на капитала на Холдинг "Нов век" АД, съобщиха от "БФБ-София". На търга ще бъдат предложени 2 376 122 броя, срещу които не са записани акции до момента. Аукционът се осъществява посредством въвеждане на пазарна поръчка за продажба на цялото количество неупражнени права от страна на борсовия член, обслужващ увеличението на капитала.

На 22 януари Комисията за финансов надзор потвърди проспектът за първично публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени от Холдинг "Нов век" АД, в резултат на увеличаване на капитала на дружеството от 4 110 469 лева на 5 610 469 лева. Емисията е в размер до 1 500 000 броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, с номинална стойност от 1 лев и емисионна стойност от 13.50 лева всяка, при общ размер от 20 250 000 лева. Увеличаването на капитала на дружеството ще се счита за успешно, ако са записани и заплатени най-малко 750 000 броя нови акции, уточниха от холдинга.

Няма информация за физически и/или юридически лица, притежаващи над 50% от капитала на Холдинг "Нов век" АД. Към края на миналата година има две юридически лица, които притежават пряко по над 5 на сто от акциите с право на глас. Холдинг "Света София" АД контролира 30.27%, а "Зем Инвест" ЕООД - 9.66% от капитала. Останалите акции са притежание на други фирми (52.92%) и на индивидуални инвеститори (7.15%).

Евентуалното успешно завършване на настоящата процедура по увеличение на капитала, ще подобри още повече капиталовата основа на дружеството, включително по отношение оборотния капитал, става ясно от проспекта за увеличение на капитала.

Групата възнамерява да инвестира (включително част от средствата набрани при евентуален успех на настоящото предлагане), освен в традиционни за своята дейност сектори (винопроизводство), също така и в нови за нея дейности (зелена енергия, логистика). Потенциалните инвеститори следва да имат предвид, че инвестициите в нови сектори са свързани със сериозни рискове по отношение липсата на опит (въпреки, че групата смята да разчита на оперативен и отчасти ръководен персонал с опит в тези дейности), също така и по отношение удачния избор и момент за осъществяването им.

Холдинг "Нов век" осъществява инвестиции в различни икономически отрасли и е обект на множество рискове, специфични за тези отрасли. Въпреки че дейността на групата е диверсифицирана по сектори (хранително-вкусова промишленост, търговия и др.), неблагоприятно развитие в един или повече от ключовите икономически сектори (особено производството на продукти и субпродукти от птиче месо), в които оперират дружествата от Групата, би могло да има неблагоприятен ефект върху дейността на групата, оперативните й резултати и финансово състояние.

Facebook logo
Бъдете с нас и във