Банкеръ Daily

Пари и пазари

"М+С хидравлик" отново предвижда дивидент за акционерите си

Общото събрание на акционерите на "М+С хидравлик" АД - Казанлък ще гласува сума в размер на 10 252 632 лв. да бъде заделена за изплащане на дивиденти, става ясно от поканата за провеждането му. Мениджърите предлагат всеки притежател на такива книжа да получи по 0.26 лв. за една своя акция.
Изплащането на дивидента ще започне на 6 юли, като сумата ще може да се получи в следващите три месеца чрез "Централен депозитар" АД и ТБ "Интернешънъл асет банк" АД, клон Казанлък.

От печалбата за 2018 г. за разпределение бе заделена сума в размер на 11.83 лв., като всеки акционер получи по 0.30 лв. за една ценна книга. За 2017 г. към портфейлите на притежателите на акции на "М+С хидравлик" бяха насочени общо 11.52 млн. лева. От 1997 г. насам дружеството е изплатило близо 88 млн. лв. на акционерите си.

Но, преди да се гласува предложението за разпределение на печалбата, общото събрание ще обсъди доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството и годишния финансов отчет за 2019 година. Компанията завърши годината с нетна печалба от 12 763 000 лева.
Предлага се остатъкът от положителния финансов резултат, след заделянето на дивидент, да се отнесе във фонд "Неразпределена печалба" на "М+С хидравлик" АД.

Акционерите ще гласуват и по предложението за освобождаване на членовете на борда на директорите - Димитър Тановски, Иван Делчев, Стоил Колев, "Велев Инвест" ЕООД, "Состра инженеринг" ЕООД и "Манг" ООД, от отговорност за дейността им през изминалата година. Заедно с това ще се приеме и доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията на мениджърите и ще се направи преглед и промени в политиката за определяне възнагражденията на членовете на съвета на директорите.
В дневния ред има и точка за определяне на годишна премия на членовете на борда. Мениджърите предлагат общото събрание на акционерите да определи допълнително възнаграждение, годишна премия за всеки член от съвета на директорите, в размер до 1% от печалбата преди облагане за 2019 година, в зависимост от състоянието и перспективите на дружеството към датата на общото събрание. Допълнителното възнаграждение да се начисли в разходите за възнаграждения за 2020 година и да се изплати в съответствие с правилата, определени в чл. 4 от Политиката по възнагражденията.

При липса на кворум събранието ще се проведе на 4 юни на същото място и при същия дневен ред. Последната дата за сключване на сделки с акции на "М+С хидравлик" АД на БФБ, в резултат на които инвеститорът ще може да упражни правото си на глас в общото събрание, е 30 април.

Изминалата година е била по-слаба от 2018-а, но все пак доста близо до нивата от 2017 г., по отношение на производство и продажби, отбелязват мениджърите в годишния си доклад. През 2019-а прогнозите за икономически растеж, както и да 2020-а, са били понижени заради силното напрежение в търговията, несигурността за икономическата политика и отслабването на икономическото доверие. Сянка върху перспективите за развитие и внасящи тревожност в световната икономика бяха развиващата се търговска война между двете най-големи икономики в света - САЩ и Китай, допълнителните търговски ограничения, наложени към Русия и Далечния изток и възможността от Брексит без сделка. През 2019 г. са инвестирани 12 млн. лв. собствени средства в дълготрайни активи. Общият размер на инвестициите за модернизиране на машинния парк и сградния фонд и през 2020 г. ще бъде около 12 млн. лева.

Компанията се занимава с производство, ремонт и търговия с хидравлични изделия и системи. Към края на миналата година тя има 1301 акционери индивидиуални инвеститори (с дял от 8.06% от капитала), а още 63 фирми притежават акции на фирмата (с дял от 91.94%). В момента най-големите акционери са "Стара планина холд" АД, който контролира30.62% от капитала, "Индустриален капитал холдинг" АД е с дял от 22.16%, "М+С 97" АД - с 24.09%, а останалите книжа са собственост на по-малки инвеститори.

Facebook logo
Бъдете с нас и във