Банкеръ Weekly

Пари и пазари

Може да се печели и в зелено

Нашата земя има много ценни качества и може да произвежда специфични продукти, каквито другаде не могат да се отглеждат.

За десетилетието, откогато  съществуват на пазара, дружествата със специална инвестиционна цел продължават да са сред най-големите играчи и сред  най-големите собственици на земеделска земя у нас. В края на август те вече управляват  428 163 декара. Самите фондове нямат право да обработват притежаваните имоти. Печалбата им идва от отдаването на ниви за обработване под наем и като аренда, платена им от различни фермери.

Тези дружества са и сред най-активните играчи на агропазара при комасацията (окрупняването на парцелите). По този начин те създават по-добри условия за механизирана обработка на земята и за развитие на модерно земеделие. Заедно с това, а и поради голямата разпокъсаност на поземлената собственост у нас  цената на тези окрупнени терени е по-висока от тази на останалите парцели на пазара. А това пък е другият източник на приходи за дружествата със специална инвестиционна цел.

Поради липсата на продажба на активи приходите на фондовете, които инвестират в земеделски земи, са по-ниски спрямо  полученото миналата година -  показват го и отчетите им. Дружествата съобщават и за по-бавното събиране на вземанията от рента. Тези фондове "берат плодовете" от дейността си след приключване на земеделската година (по правило това става в края на септември и през последното тримесечие на всяка година). Тогава те събират дължимите от фермерите суми по сключените договори за аренда. Подобно на цените на земеделските земи, които постепенно растат през годините, рентите също се повишават, но по-плавно. Но и тук разликата между атрактивните и по-малко привлекателните земеделски райони също е чувствителна, което се вижда и от счетоводните отчети на дружествата.

Пазарът на земеделски земи е все по-динамичен и ликвиден, а пазарните отношения в сектора са стимулирани чрез субсидиране на земеделските производители. Земята със земеделско предназначение е по-слабо изложена на риск от промяна на цените и на наемите в сравнение с другите активи от сектора на недвижимите имоти.

Най-големи постъпления през периода е постигнал

"Адванс Терафонд"

Оборотът  му  от 5.283 млн. лв. обаче е почти двойно по-нисък  спрямо миналото лято. През август тази година фирмата не  е продавала парцели. В същото време е купила още 900 дка земеделски земи при средна цена от 980 лв. на декар, а това  е втората най-висока средномесечна стойност от началото на 2018-а за дружеството. Така от началото на тази година дружеството от групата "Карол" е добавило 4677 дка в портфейла си. Над 80% от земеделската земя, която е в активите му, е разположена в Северна България, където и цената й е по-висока.

След тези сделки към края на август земята на фонда се увеличава до 223 923 дка заради превес на покупките над продажбите. "Адванс Терафонд" е отдал под наем и аренда 159 140 дка за стопанската 2017-2018 г. при средната рента от 39.30 лв/дка и очаквани приходи от 6 226 956 лева. Авансово вече са събрани 45.6 на сто от приходите. Общо 440 земеделски производители са "уголемили" масивите си със земя за обработване от фонда и са си осигурили възможност да произвеждат основно зърнени и маслодайни култури. За стопанската 2016-2017 г. са събрани 86.6% от дължимите вземания, a за 2015-2016 г. - 97 процента.

Наблюдава се ясно изразена тенденция към  намаляване на приходите от аренда, отбелязват от фирмата. За сравнение, през миналата година тези парични постъпления са били в размер на 6.53 млн. лв., а година по-рано - 7.68 милиона.
Към края на август в инвестиционния портфейл на

"Агро Финанс"

са събрани 140 442 дка земеделска земя - обработваема (ниви, овощни и зеленчукови градини, лозя, ливади и други) и необработваеми парцели. Инвестираните средства от дружеството са в размер на 44.296 млн. лв., което формира средната цена - с включени разходи, от 315.40 лв. на декар. През първото полугодие дружеството е продало 259 дка земеделски земи. Заедно с това то е разменяло свои земи.

"Агро Финанс" поддържа относително постоянна структура на закупените имоти по категории и райони, като предпочитани са тези, в които почвата има качества за обработка. Основната част от земеделската земя е в Северозападен, Северен централен и Североизточен район, които се характеризират с високо качество на нивите, с развити арендни отношения и потенциал за развитието на земеделието, уточняват от фонда. С най-висока концентрация са нивите в областите Монтана, Плевен и Враца, в които фондът притежава общо 86 хил. декара. Приоритетни за закупуване от фирмата са парцелите с възможност за окрупняване. Нивите с по-голяма площ предлагат възможности за по-ефективна обработка на земята, а и са по-търсени и от арендаторите.

Площта на отдадените под аренда и наем земи за текущата стопанска 2017/2018 г. е 132 хил. дка, а средната, договорена от фонда рента, продължава да расте. Сега тя е в размер на 49.10 лв. на декар при 48.49 лв. година по-рано. Към края на юни дружеството има сключени договори на обща стойност 6.467 млн. лева.

За да се намалят рисковете, фондът извършва инвестиции в земеделски имоти след предварително проучване и съобразяване с тенденциите за развитие на съответния регион, както и с нагласите на бъдещите арендатори относно предпочитаните земеделски култури. Въпреки това относителният дял на неплатените наеми, лизингови и арендни вноски спрямо общата стойност на вземанията на фирмата възлизат на 27 на сто.

"Агроенерджи Инвест"

(бившият "Фонд за земеделска земя Мел инвест") не е купувало земеделска земя през първото полугодие, но е продало 417 дка и вече притежава 60 977 дка на обща стойност 34 875 460 лева. Най-големите парцели на фонда са в областите Хасково (18.81% от всички притежавани земи), Видин (17.01%), Бургас (12.19%), Велико Търново (11.65%) и Враца (10.39%). По договори за аренда са отдадени 43 467 дка от всички парцели. Заради неизрядни наематели обаче неплатените вноски по отдадени под аренда имоти са общо 812 хил. лева.

Всички разходи на фонда са свързани изцяло с придобиването на земеделски земи. Приходите му пък са основно от аренда и от продажба на земя. "Вентчър Екуити България" ЕАД, което е собственост на бизнесмена Светослав Божилов, контролира фонда.

Същият инвеститор държи и 99.863% от "Агроенерджи", което секюритизира най-вече земеделски земи. Фирмата е сред малките играчи в сектора с общо 2678 дка, които са разпилени в шест области. През тази година няма промени в техния обем. Най-големи са парцелите на фонда в областите Търговище (1043 дка от всички имоти), Бургас (993 дка) и Шумен (564 дка), а средната цена на придобиване е нараснала и е 571.32 лв/декар. Отдадените под аренда парцели през тази година са с обща площ 2123 декара. По договори за обработка фондът има да си събира вземания за 222 хил. лева.

През тази година

"Булленд инвестмънтс"

не е продавал нито земеделска, нито неземеделска земя. Така портфейлът му остава непроменен - 143 дка земеделски земи, които са в областите Хасково, Варна и Плевен. Основната част от приходите на дружеството са от наеми от притежавани неземеделски имоти (офиси, магазини, автосервизи, складове) в градовете София, Варна, Бургас и Велико Търново  и от аренда/наем на земеделска земя. От фонда обявиха, че то е получило 39.99% от дължимите към края на първото шестмесечие наеми по договори за неземеделски имоти и 91.02% от дължимите наеми за 2017-а. Капиталът на фонда е разпределен между фирми от групата "Еврохолд България".

Проектите на дружествата със специална инвестиционна цел са сред перспективните в сектора "Земеделие", най-вече защото се очертават не само като инвеститори, търсещи доходност от вложението си. Още повече че те обръщат внимание върху комплекс от фактори - окрупняване на парцелите, достъп до комуникации (вода за напояване, ток, пътища), наличие на работна ръка в региона, т.е. такива, които позволяват развитие на интензивно земеделие.
 

Facebook logo
Бъдете с нас и във