Банкеръ Weekly

Пари и пазари

Миш-машът е забъркан

Миш-ма­шът на све­тов­ни­те фи­нан­со­ви па­за­ри е за­бър­кан от глав­ния гот­вач -  Па­зар­ния ко­ми­тет към Цен­т­рал­на­та бан­ка на САЩ - Фед. От ед­на стра­на, той под­х­ра­ни на­деж­ди­те на при­вър­же­ни­ци­те за ско­рош­но вди­га­не на лих­ви­те със за­яв­ле­ни­я­та си, че па­за­рът на тру­да ве­че има со­лид­но по­доб­ре­ние и без­ра­бо­ти­ца­та се по­ни­жа­ва. От дру­га стра­на, ос­та­ва ве­рен на по­ли­ти­ка­та си да дър­жи ос­нов­на­та лих­ва на ни­во от 0 до 0.25% до­то­га­ва, до­ка­то ин­ф­ла­ци­я­та е под 2%, а тя в мо­мен­та е 1.7 про­цен­та.  Да не заб­ра­вя­ме, че ос­нов­на­та лих­ва на Ща­ти­те е близ­ка до 0% ве­че шес­та по­ред­на го­ди­на.

Гер­ман­ци­те оба­че ня­мат сла­ва­та на доб­ри гот­ва­чи. Но все пак на тях се пад­на чест­та да за­бър­кат миш-ма­ша за Ев­ро­па. Но гоз­ба­та им е неп­ре­тен­ци­оз­на и ос­нов­на под­п­рав­ка в нея ста­на нем­с­ки­ят ин­ф­ла­ци­он­ния ин­декс, кой­то не­о­чак­ва­но се по­ни­жи със стъп­ка по-го­ля­ма от очак­ва­но­то. В мо­мен­та ин­ф­ла­ци­я­та в най-сил­на­та ев­ро­пейс­ка ико­но­ми­ка е 0.8% на го­диш­на ба­за, ка­то се очак­ва­ше ле­ко да се по­ви­ши до 0.9%, но не би.

В чест на пре­из­би­ра­не­то на Ру­сеф за пре­зи­дент на Бра­зи­лия цен­т­рал­на­та бан­ка на Бра­зи­лия най-не­о­чак­ва­но вдиг­на ос­нов­на­та лих­ва до 11.25% в по­ре­ден опит да по­ту­ши ин­ф­ла­ци­он­ния по­жар и да въз­с­та­но­ви нор­мал­ния ре­жим на ра­бо­та на ико­но­ми­ка­та.

Но­во­съз­да­де­на­та вре­мен­на Ко­ми­сия по бю­джет и фи­нан­си съ­що да­де своя при­нос за за­бър­к­ва­не­то на ка­ша­та у нас. В сре­да­та на сед­ми­ца­та на прак­ти­ка тя се зае да да­де зе­ле­на свет­ли­на за про­ме­ни в За­ко­на за кре­дит­ни­те ин­с­ти­ту­ции, ко­и­то да за­дъл­жат БНБ да оз­д­ра­ви евен­ту­ал­но Кор­по­ра­тив­на тър­гов­с­ка бан­ка. За пар­ла­мен­тар­ния ни миш-маш са­мо ще спо­ме­на, за­що­то всич­ки ние го за­бър­ках­ме с об­щи уси­лия.

Из­б­ро­е­но­то до­тук да­ва яс­на пред­с­та­ва за­що през сед­ми­ца­та це­на­та на си­гур­ни­те, но нис­ко­до­ход­ни ак­ти­ви как­то на до­ла­ра и на дър­жав­ни­те цен­ни кни­жа на САЩ и Гер­ма­ния се по­ви­ши­ха за смет­ка на по­ни­же­ни­е­то на це­ни­те на дру­ги по-не­си­гур­ни и по-ви­со­ко до­ход­ни ак­ти­ви, как­ви­то са и род­ни­те ДЦК. До­ла­рът пос­къп­на с бли­зо 50 ев­ро­цен­та. Нем­с­ки­те 10-го­диш­ни дър­жав­ни кни­жа до­ба­ви­ха към це­на­та си 60 ев­ро­цен­та.

В съ­що­то то­ва вре­ме стой­ност­та и на ев­ро­об­ли­га­ци­он­на­та ни еми­сия с па­деж след де­сет го­ди­ни се по­ни­жи с 30 цен­та, за да дос­тиг­не 100.3 ев­ро за 100 ев­ро но­ми­нал. В ре­зул­тат на ко­е­то до­ход­ност­та им се по­ви­ши и в мо­мен­та е 2.9% на го­диш­на ба­за.

Дру­га­та ни ев­ро­об­ли­га­ци­он­на­та еми­сия с па­деж през юли 2017 г. не се пов­лия от па­зар­ни­те нас­т­ро­е­ния, ко­е­то се дъл­жи най-ве­че на къ­сия срок до па­де­жа й. Тя все още мо­же да се при­до­бие на це­на 107.8 ев­ро за 100 но­ми­нал и оси­гу­ря­ва го­диш­на въз­в­ръ­ща­е­мост на ин­вес­ти­ци­я­та в нея от 1.3 про­цен­та. Це­на­та и на де­но­ми­ни­ра­на­та в до­ла­ри гло­бал­на об­ли­га­ция от­че­те ми­ни­мал­но по­ни­же­ние, ма­кар са­мо с 5 цен­та. Це­на­та й ве­че е 101.55 щ. до­ла­ра за 100 но­ми­нал и е най-нис­ка­та от края на 2008 г., ко­га­то бе­ше на­ча­ло­то на се­гаш­на­та гло­бал­на кри­за. До­ход­ност­та на та­зи еми­сия ве­че е 0.7% на го­диш­на ба­за.

Ко­ти­ров­ки­те на вът­реш­ни­те ни еми­сии съ­що бя­ха сил­но за­сег­на­ти. Це­на­та “ку­пу­ва” за кни­жа­та ни с па­деж след де­сет го­ди­ни ве­че е с 1 лев по-ев­ти­на и в мо­мен­та се тър­си на це­на 103.4 лв. за 100 лв. но­ми­нал, оси­гу­ря­ва­ща до­ход­ност от 3.58% на го­диш­на ба­за. По­ни­жа­ва се стой­ност­та и на еми­си­я­та с па­деж яну­а­ри 2019 го­ди­на. Тя е с 0.6 лв. по-нис­ка спря­мо сед­ми­ца по-ра­но. Се­га тя се тър­си при це­на 100.15 лв. за 100 но­ми­нал или на до­ход­ност от 2.45% на го­диш­на ба­за.

В сре­да­та на из­ми­на­ла­та сед­ми­ца Ми­нис­тер­с­т­во­то на фи­нан­си­те из­п­ла­ти па­де­жа на де­вет ме­се­чен сък­ро­ви­щен бон на стой­ност 400 млн. ле­ва. Част от тях ще бъ­дат из­пол­з­ва­ни от пър­вич­ни­те ди­лъ­ри и тех­ни­те кли­ен­ти за над­да­ва­не­то за след­ва­щия за­лег­нал в ре­дов­ния еми­си­о­нен ка­лен­дар аук­ци­он на фи­нан­со­во­то ве­дом­с­т­во. Той ще се про­ве­де на 3 но­ем­в­ри, ка­то на не­го ще бъ­дат пред­ло­же­ни 55 млн. лв. но­ми­нал от еми­сия с па­деж сеп­тем­в­ри 2016 го­ди­на.

 

Пе­тър Дра­мов, “УниКредит Булбанк” АД

Facebook logo
Бъдете с нас и във