Банкеръ Weekly

Пари и пазари

МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ ПРОДАДЕ ДЕСЕТГОДИШНИ КНИЖА

За първия работен ден след Великден беше насрочен аукцион на Българската народна банка за продажба на десетгодишни лихвоносни държавни съкровищни облигации с номинална стойност 50 млн. лева.
Всъщност това е третият пореден търг за настоящата година, чрез който Министерството на финансите пласира количества от държавните ценни книжа (ДЦК) с падеж януари 2016 година. На първият от тях, проведен в първите дни на настоящата година, бяха реализирани книжа с номинал 50 млн. лв. при достигната средна годишна доходност от 3.71 процента. Почти два месеца по-късно, в края на февруари, бяха продадени допълнително 30 млн. лв. номинал при средна годишна доходност за аукциона от 3.79 на сто. Достигнатата сега годишна възвръщаемост от инвестицията в тях е 4.53 процента. Това означава, че доходността на десетгодишните държавни ценни книжа се е повишила точно с 22 процента. Тъй като цената им е в обратнопропорционална зависимост, това означава, че цената им се е понижила със същия темп от 22 процента.
В наддаването за книжата взеха участие 19 първични дилъри на ДЦК от общо 25, избрани измежду финансовите ни институции. Подадените от тях и от техни клиенти поръчки за участие достигнаха 97.41 млн. лв., които представляват 195% от предложеното за продажба количество.
Както отбелязах и в предишния брой, забелязаната тенденция в световен мащаб към намаляване на цената на държавните ценни книжа (т.е. повишаване на доходността от инвестиции в тях) не подминава и българския пазар предвид на отворената ни икономика. Така например европейските базови десетгодишни държавни облигации загубиха също 23% от стойността си в рамките на настоящата година. При държавните книжа със същия падеж, но издадени от САЩ, обезценката е 17 процента.
Все пак има и печеливши, защото понижаването на цената на едни инструменти неминуемо води до повишаване на цената на други. От началото на годината са спечелили тези, които са инвестирали в евро като валута, в корпоративни книжа на водещите световни икономики (САЩ, Европа и Япония), закупилите благородните метали злато и сребро, както и тези, които участват на стоковите борси на петрола с поръчки купува. Никак не е за пренебрегване фактът, че от началото на годината разменният курс евро/долар се е повишил с 3.3% в полза на европейската валута. Акциите на американските компании поскъпнаха с точно 5%, тези на Стария континент с 13%, а японските с 10 на сто. За същия период от време цените на златото и на суровия петрол са се покачили съответно с 19 и 12.5 на сто.
Повишените цени на суровините и на акциите говорят сами по себе си за една отлично работеща световна икономика. Това води и до подобряване на условията на живот в световен мащаб, но и до събуждане на инфлационните процеси.
Тук е моментът да се замислим за възможността от повишаване на лихвените проценти по краткосрочните рефинансиращи операции на централните банки. Основната лихва в Европа в момента е 2.5 процента. Поглеждайки към цените на едномесечния фючърс върху индекса EONIA, който отчита лихвените нива на еднодневните депозитни сделки, виждаме, че юнският се договаря вече при 2.8%, септемврийският при 3.1%, а декемврийският при 3.375 процента. Казано с други думи, това са честните очаквания на пазара за нивата на лихвените проценти по овърнайт междубанковите депозитни сделки. Имайки предвид, че основната лихва в еврозоната фиксира едноседмичните сделки, можем да заключим, че близко до тези стойности ще бъде и основната лихва на Стария континент през съответните месеци.
У нас междубанковият паричен пазар много стриктно следва тенденциите в Европа. Нашите лихви както по депозитите на междубанковия паричен пазар, така и основния лихвен процент, който пък е привързан към стойностите на индекса ЛЕОНИЯ, отчитащ именно лихвите по еднодневните депозити у нас, също ще се повишават и до края на годината ще достигнат 3.3% на годишна база.
Така например в момента еднодневните депозити в евро, договаряни на свободните финансови междубанкови пазари, се сключват при 2.6%, а в същото време левовите се търгуват при 2.59 процента.

Facebook logo
Бъдете с нас и във