Банкеръ Weekly

Пари и пазари

МИЛЕТИ МЛАДЕНОВ ОГЛАВИ КОМПЕНСАЦИОНЕН ФОНД

До 24 септември инвестиционните посредници трябва да платят встъпителната вноска в размер на 1% от активите на клиентите си във фонда за компенсиране на инвеститорите в ценни книжа. Според преходните и заключителни разпоредби на Закона за публично предлагане на ценни книжа посредниците трябва да направят това до месец, след като бъде утвърден управителен съвет на фонда. Той бе назначен от председателя на Комисията за финансов надзор Апостол Апостолов на 24 август, след като неговата заместничка Димана Ранкова не свърши това в законовия срок. За председател на УС на фонда бе определен Милети Младенов. Той има завиден стаж в тази сфера. През 1999 г. бе избран за председател на Фонда за гарантиране на влоговете на банките, където остана до 2002 година. През 2003 г. започва работа в гаранционния фонд за задължителните застраховки Гражданска отговорност и Злополука. Заместник-председател на управителния съвет на фонда стана досегашният заместник областен управител на София Борислав Попов. Останалите членове са председателят на съвета на директорите на Дилингова финансова компания Веселин Ралчев (предложен от Асоциацията на инвестиционните посредници), главният секретар на Асоциацията на търговските банки Ирина Марцева (предложена от АТБ) и началникът на отдел Платежни системи и сетълмент в Българската народна банка Явор Димитров (излъчен и от двете асоциации). Членовете на борда имат петгодишен мандат и могат да бъдат преизбирани без ограничение. Впрочем ден преди това бе публикуван и правилникът за устройството и дейността на фонда. Така на практика вече не съществуват никакви пречки той да започне своята дейност. Фондът има за цел да компенсира клиентите на инвестиционен посредник, изпаднал в затруднено финансово състояние. Имат се предвид случаите, в които посредникът е в производство по несъстоятелност или пък се налага Комисията за финансов надзор да отнеме лиценза му. Фондът изплаща и допълнителна компенсация на клиентите на клон на чуждестранен инвестиционен посредник, когато обезщетението, осигурявано в държавата по регистрацията му, не покрива минималния размер. Сумата, която фондът ще изплаща, е 90% от вземането на клиента. Тя обаче не може да надвишава един фиксиран размер, който постепенно ще се вдига. До края на 2006 г. ще е 12 хил. лв, през 2007 г. - 24 хил. лв., 2008-2009 г. - 30 хил. лв., а от 2010 г. - 40 хил. лева. Средствата в него се набират от встъпителни и годишни вноски на инвестиционните посредници. Годишните вноски се определят от управителния съвет. Размерът на първата вноска - за 2005 г., е определен в закона - 0.5% от общата сума на паричните средства и 0.1% от стойността на останалите клиентски активи (ценни книжа) за последното тримесечие на тази година, определен на средномесечна основа. Тази вноска посредниците трябва да платят до края на януари следващата година. Но цитираните проценти са максимумът, до който управителният съвет може да определя занапред годишната вноска. При забавянето й инвестиционните посредници ще плащат лихва.С влизането на правилника в сила започна да тече още един срок. До 23 ноември УС на фонда трябва да представи пред Комисията за финансов надзор проект на бюджета му за тази година. Интересно е да се отбележи, че УС може да инвестира набраните средства в ценни книжа, издадени или гарантирани от държавата, в краткосрочни депозити в банки или в депозити в Българската народна банка. Разбира се, това може да стане само под зоркия поглед на надзорното ведомство.

Facebook logo
Бъдете с нас и във