Банкеръ Daily

Пари и пазари

Мениджърите на "Св. Св. Константин и Елена холдинг" ще решават за нови акции и облигации

В комплекса има 7 топли минерални извора, което дава възможност за развитие на балнеолечението целогодишно.

Акционерите на "Св. Св. Константин и Елена холдинг" АД - Варна направиха промени в предмета на дейност на дружеството, става ясно от протокола от общото събрание, проведено на 17 април. Те допълниха и актуализираха и устава на холдинга.

Решението на общото събрание за увеличаване капитала ще се взема с 3/4 мнозинство от гласовете на представените на заседанието поименни акции, решиха акционерите. Управителният съвет ще има право в срок до пет години от вписване на промените в устава да увеличава капитала до 15 000 000 лева чрез издаване на нови емисии обикновенили привилегировани поименни акции. Решенията ще се вземат от Управителния съвет с одобрението на Надзорния съвет. В този случай не е необходимо предварително или последващо одобрение на общото събрание на акционерите. Увеличението може да се извърши еднократно или на части до достигане на размера, посочен по-горе.

Разпоредбата на параграф 2 от Заключителните разпоредби придобива следното съдържание: "Настоящият устав овластява Управителиня съвет да взема решения за емитиране на всякакви видове облигации, включително и конвертируеми, в размер на 10 000 000 евро или равностойността им в лева, по реда на условията на Търговския закон и/или Закона за публично предлагане на ценни книжа. В решенията на Управителния съвет се определя вида на облигациите, параметрите на облигационния заем и реда и условията за издаване на дълговите книжа. Решението на Управителния съвет подлежи на одобрение от Надзорния съвет. Правомощията по настоящата разпоредба се упражняват от Управителния съвет в срок до пет години, считано от датата на вписването на настоящото изменение на устава в Търговския регистър."

На заседанието са присъствали представители на 1 642 894 акции, представляващи 71.13% от всички книжа с право на глас на дружеството, в т.ч. акционери, присъстващи лично с 1 191 213 броя, и акционери, представени от пълномощници с 451 681 акции. Сред тях са и пенсионните фондове на ПОК "Съгласие" и на ПОК "ЦКБ-Сила".

"Св. Св. Константин и Елена холдинг", заедно с дъщерните си дружества, управляват над седем хотела в категорията от две до пет звезди и са разположени, както на територията на комплекса, така и извън него. "Св. Св. Константин и Елена" е един от най-динамично развиващите се български курорти, утвърдил се и като предпочитана дестинация със значимо място на европейската туристическа карта.

Facebook logo
Бъдете с нас и във