Банкеръ Daily

Пари и пазари

Мениджърите на "М+С хидравлик" ще получават възнаграждения под формата на акции

Общото събрание на акционерите на "М+С хидравлик" АД - Казанлък гласува сума в размер на 10 252 632 лв. да бъде заделена за изплащане на дивиденти за 2019 г., съобщиха от дружеството. Бе прието предложението на мениджърите всеки притежател на такива книжа да получи по 0.26 лв. за една своя акция.
Изплащането на дивидента ще започне на 6 юли.

От печалбата за 2018 г. за разпределение бе заделена сума в размер на 11.83 лв., като всеки акционер получи по 0.30 лв. за една ценна книга. За 2017 г. към портфейлите на притежателите на акции на "М+С хидравлик" бяха насочени общо 11.52 млн. лева.

Това се случи след като общото събрание прие доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството и годишния финансов отчет за 2019 година. Компанията завърши годината с нетна печалба от 12 763 000 лева.
Остатъкът от положителния финансов резултат, след заделянето на дивидент, ще се отнесе във фонд "Неразпределена печалба" на "М+С хидравлик" АД.

Акционерите одобриха и предложението за освобождаване на членовете на борда на директорите - Димитър Тановски, Иван Делчев, Стоил Колев, "Велев Инвест" ООД, "Лома" ЕООД и "Манг" ООД, от отговорност за дейността им през изминалата година.

Оценявайки доброто развитие на фирмата, общото събрание на акционерите определи допълнително възнаграждение, годишна премия за всеки член от съвета на директорите, в размер до 1% от печалбата преди облагане за 2019 година. Допълнителното възнаграждение ще се начисли в разходите за възнаграждения за 2020 година и ще се изплати в съответствие с правилата, определени в чл. 4 от Политиката по възнагражденията.

Общото събрание направи и промени в Политиката за възнагражденията на съвета на директорите на "М+С хидравлик". С тях се въвежда възможността за изплащане на възнаграждения под формата на акции, като с това цели постигане на:
- ангажираност и съпричастност на членовете на борда за работа в дружеството, както и стимулиране на приноса им в дейността и резултатите на дружеството;
- възможност за задържане на квалифицирани и лоялни членове на съвета на директорите;
- съответствие на интересите на членовете на борда с дългосрочните интереси на дружеството.
При определяне правото и размера на възнаграждения под формата на акции ще се вземат предвид задълженията и приноса на всеки един член на съвета в дейността и резултатите на дружеството.
Заедно с това при вземане на решение за увеличаване на капитала, в което имат право да вземат участие единствено членовете на борда на директорите, те не могат да гласуват по тази точка от дневния ред, ако са акционери с право на глас.
Политиката по възнагражденията ще се разглежда поне веднъж на всеки четири години или когато са необходими съществени промени в нея, четем в протокал от общото събрание.

Компанията се занимава с производство, ремонт и търговия с хидравлични изделия и системи. Тя е експортно-ориентирана и около 84% от продукцията й се изнася директно, а около 10% са клиентите й у нас, които също правят експорт.

Към края на миналата година фирмата има 1301 акционери индивидиуални инвеститори (с дял от 8.06% от капитала), а още 63 фирми притежават акции на фирмата (с дял от 91.94%). В момента най-големите акционери са "Стара планина холд" АД, който контролира 30.62% от капитала, "Индустриален капитал холдинг" АД е с дял от 22.16%, "М+С 97" АД - с 24.09%, а останалите книжа са собственост на по-малки инвеститори. "М+С хидравлик" притежава 12 000 броя собствени акции.

Facebook logo
Бъдете с нас и във