Банкеръ Daily

Пари и пазари

Мениджърите на "Доверие - Обединен холдинг" ще могат да увеличават капитала до 100 000 000 лв.

Мениджърите на "Доверие - Обединен холдинг" АД - София ще могат да увеличават капитала на дружеството до размер, не по-голям от 100 000 000 лв., чрез издаване на нови акции в следващите пет години. Това ще може да се случи, ако акционерите одобрят предложените промени в устава на насроченото за 15 януари следващата година извънредното общо събрание. 

Управителният съвет ще избира инвестиционен посредник, който да обслужва увеличението на капитала. Право да участват ще имат инвеститорите, които са придобили акции най-късно 5 работни дни след датата на публикуване на съобщение за предлагането съгласно изискванията на ЗППЦК.

Капиталът на холдинга в момента е в размер на 18 736 099 лева, разпределен в същия брой акции с номинал по 1 лев всяка. 

Мениджърите предлагат да се създаде нов чл. 27а в Устава на "Доверие - Обединен холдинг" АД. Според него общото събрание на акционерите може да се провежда и чрез използване на електронни средства посредством една или повече от предвидените в ЗППЦК форми, както и чрез съчетаване на присъствено заседание с някоя от тези форми. При спазване изискванията на ЗППЦК, правото на глас в общото събрание на акционерите може да се упражни и преди датата на провеждането на съответното заседание чрез кореспонденция, като се използва поща, включително електронна поща, куриер или друг начин, определен в приетите от дружеството Правила за гласуване чрез електронни средства и кореспонденция.

Но, независимо от предвидените в този Устав възможности, Управителният съвет определя начина на провеждане на общото събрание на акционерите и начина на упражняване правото на глас за всяко отделно заседание на общото събрание, като съответната информация се предоставя на акционерите в поканата за свикване на общото събрание. Правилата за гласуване чрез електронни средства и кореспонденция се приемат от Управителния съвет.

Предложени са и някои други козметични промени в устава на бившия приватизационен фонд. 

"Доверие – Обединен холдинг” АД е една от най-големите холдингови структури в България, която обединява 19 дружества от различни отрасли на икономиката в няколко населени места на територията на България. Става впърос за компании, които развиват своята дейност в сферата на банковото дело, здравеопазване и медицински услуги, здравно застраховане, винопроизводството, жилищно строителство и промишленост със строителни материали, производство на перилни препарати и битова химия, търговия на дребно със стоки за бита от вида "Направи си сам”, отдаване под наем на движими и недвижими активи, шивашка промишленост и други.

"Доверие – Обединен холдинг” АД е публично дружество, чийто акции се търгуват на "Българската фондова борса" АД. Търговияга с тези акции започна в началото на годината от 4.3702 лева за един брой. През март акциите се сринаха и оттогава досега се търгуват в рамките между 3.022 и 3.29 лева. 

"Доверие – Обединен холдинг” АД  е наследник на Обединен български приватизационен фонд "Доверие”. Най-големите акционери в него са "Софарма" АД с дял 24.98% и "Телекомплект" АД с 8.92% от акциите. 

Предприемачът Радосвет Радев, председател на БСК сега, е също така и председател на  Надзорния съвет "Доверие – Обединен холдинг” АД. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във