Банкеръ Weekly

Пари и пазари

Машиностроителите забавиха скоростта

Все още фирмите ни са далеч по производителност и инвестиции спрямо другите страни от Евросъюза.

Пър­ви­те сче­то­вод­ни от­че­ти на дру­жес­т­ва­та от ма­ши­нос­т­ро­и­тел­ния сек­тор за де­вет­ме­се­чи­е­то не са оку­ра­жи­тел­ни. За­гу­би по­на­сят и те­зи, ко­и­то ра­бо­тят за из­нос, и те­зи, ко­и­то раз­чи­тат са­мо на вът­реш­ния па­зар. Ня­кои от пред­п­ри­я­ти­я­та за­вър­ши­ха в края на сеп­тем­в­ри с от­ри­ца­те­лен фи­нан­сов ре­зул­тат, и то ве­че за тре­то по­ред­но три­ме­се­чие. При­хо­ди­те от дей­ност­та им съ­що про­дъл­жа­ват да на­ма­ля­ват. Но и те­зи, ко­и­то са на пе­чал­ба, не мо­гат да са мно­го до­вол­ни, за­що­то тя съ­що е по-нис­ка спря­мо пър­во­то по­лу­го­дие на 2014-а.

Си­ту­а­ци­я­та до края на та­зи го­ди­на ос­та­ва не­яс­на след съ­об­ще­ни­я­та, че биз­нес кли­ма­тът в Гер­ма­ния - най-го­ля­ма­та ев­ро­пейс­ка ико­но­ми­ка и един от важ­ни­те па­за­ри за те­зи сто­ки, про­дъл­жа­ва да се вло­ша­ва и през ок­том­в­ри. Сче­то­вод­ни­ят ре­зул­тат на асе­нов­г­рад­с­кия


За­вод за шли­фо­въч­ни ма­ши­ни


за де­вет­те ме­се­ца е на за­гу­ба от 38 хил. лв., ста­ва яс­но от от­че­та му за тре­то­то три­ме­се­чие. А пре­ди го­ди­на фир­ма­та от­че­ла пе­чал­ба от 311 хил. лв. през пе­ри­о­да. Ос­нов­на­та й дей­ност е свър­за­на с про­из­вод­с­т­во на шли­фо­въч­ни ма­ши­ни, с ре­цик­ли­ра­не и ре­монт на ме­та­ло­ре­же­щи ма­ши­ни. През та­зи го­ди­на пред­п­ри­я­ти­е­то за­паз­ва  от­но­си­тел­но ста­би­лен обе­ма на про­дук­ци­я­та си и кли­ен­ти­те, с ко­и­то тър­гу­ва. А на­е­ти­те 34 ра­бот­ни­ци (40 го­ди­на по-ра­но) са оси­гу­ри­ли из­пол­з­ва­не на 70 на сто от про­из­вод­с­т­ве­ни­те мощ­нос­ти. А вслед­с­т­вие на то­ва нет­ни­те при­хо­ди от про­даж­би са двой­но по-нис­ки. Дру­жес­т­во­то оба­че раз­ши­ря­ва биз­нес кон­так­ти­те си през из­ми­на­ли­те ме­се­ци. Вът­реш­ни­ят па­зар все още ос­та­ва во­дещ за из­де­ли­я­та му с дял от 51.53%, ма­кар че в края на сеп­тем­в­ри 2013-а е бил по-го­лям - 77.58 про­цен­та. Фир­ма­та уве­ли­ча­ва из­но­са си за кли­ен­ти­те от Гер­ма­ния, а из­ли­за и на но­ви па­за­ри - в Ру­мъ­ния и Тур­ция. Един­с­т­ве­но про­даж­би­те в Ру­сия на­ма­ля­ват, но то­ва е по-ско­ро след­с­т­вие от ре­ги­о­нал­ни­те проб­ле­ми меж­ду Ру­сия и Ук­рай­на.

Взе­ма­ни­я­та на за­во­да са на­ма­ле­ли в края на сеп­тем­в­ри. Един­с­т­ве­но те­зи от свър­за­ни­те пред­п­ри­я­тия - “Ме­та­ло­ре­же­щи ма­ши­ни” АД и “Пъл­дин хол­динг” АД,  ле­ко са се по­ви­ши­ли. Па­ри­те на дру­жес­т­во­то, най-ве­че по раз­п­ла­ща­тел­ни смет­ки, съ­що са на­рас­на­ли. Доб­ра­та но­ви­на за ак­ци­о­не­ри­те му е, че и за­дъл­же­ни­я­та на фир­ма­та са по-мал­ко. На­ма­ля­ла­та про­из­вод­с­т­ве­на дей­ност е до­ве­ла до сви­ва­не и на раз­хо­ди­те на пред­п­ри­я­ти­е­то (поч­ти двой­но) -  по­хар­че­ни са по-мал­ко сред­с­т­ва за ма­те­ри­а­ли, за вън­ш­ни ус­лу­ги и за зап­ла­ти.

Дру­жес­т­во­то се уп­рав­ля­ва от че­ти­ри­ма ме­ни­джъ­ри за­ед­но с про­ку­рис­та Иван Мар­ков, кой­то има 330 ак­ции в “За­вод за шли­фо­въч­ни ма­ши­ни” АД, как­то и 50.18% от най-го­ле­мия му ак­ци­о­нер - “Ме­та­ло­ре­же­щи ма­ши­ни” АД. Чле­но­ве­те на съ­ве­та на ди­рек­то­ри­те са по­лу­ча­ва­ли по 11 745 лв. все­ки, из­пъл­ни­тел­ни­ят ди­рек­тор - 29 366 лв., а про­ку­рис­тът - 33 168 ле­ва. Бив­ши­ят при­ва­ти­за­ци­о­нен фонд “Пъл­дин хол­динг” АД от Плов­див при­те­жа­ва 38.74% от ка­пи­та­ла. Дру­ги фир­ми дър­жат още 1.33%, а 533 ин­ди­ви­ду­ал­ни ин­вес­ти­то­ри - 13.79% от кни­жа­та с пра­во на глас. Всич­ки те оба­че все още ос­та­ват в очак­ва­не на ди­ви­ден­ти от сво­е­то учас­тие в ком­па­ни­я­та.

Раз­г­рад­с­ко­то пред­п­ри­я­тие


“Друж­ба”


се ста­би­ли­зи­ра през из­ми­на­ли­те ме­се­ци и на­ма­ли за­гу­ба­та си след об­ла­га­не с да­нъ­ци до 12 хил. ле­ва. То­ва е пос­тиг­на­то с уве­ли­ча­ва­не на про­даж­би­те и с по-мал­ко раз­хо­ди по дей­ност­та. За­во­дът про­из­веж­да час­ти за раз­лич­ни мар­ки ле­ки ав­то­мо­би­ли, как­то и обо­руд­ва­не за то­вар­ни ав­то­мо­би­ли и теж­ка ин­ф­рас­т­рук­тур­на тех­ни­ка. “Друж­ба” има спо­ра­зу­ме­ния с го­ле­ми нем­с­ки ком­па­нии, а оси­гу­ре­ност­та с по­ръч­ки му га­ран­ти­ра уве­ли­ча­ва­не на про­из­вод­с­т­ве­ния ка­па­ци­тет и за­до­во­ля­ва­не на тър­се­не­то на про­дук­ци­я­та му и в чуж­би­на. Над 80% от из­де­ли­я­та са за пар­т­ньо­ри от Ев­ро­съ­ю­за, но фир­ма­та тър­си и но­ви па­за­ри - най-ве­че в бив­ши­те съ­вет­с­ки ре­пуб­ли­ки и в тре­ти стра­ни. Про­из­во­ди­те­лят на го­ля­мо­га­ба­рит­ни и уни­кал­ни ме­та­ло­об­ра­бот­ва­щи ма­ши­ни


“Бест­тех­ни­ка ТМ” ПАД


от Ра­до­мир съ­що про­дъл­жа­ва да тру­па за­гу­би, ко­я­то към сеп­тем­в­ри ве­че е на­рас­на­ла до 1.449 млн. ле­ва. Пря­ка про­из­вод­с­т­ве­на дей­ност в дру­жес­т­во­то не се из­вър­ш­ва от сре­да­та на ми­на­ла­та го­ди­на по­ра­ди про­даж­ба­та на ос­нов­ни­те тех­но­ло­гич­ни ак­ти­ви на нов соб­с­т­ве­ник - “Бул­ма­ши­нъ­ри Ен­тер­п­рай­сис” ООД. Той ос­нов­но въз­ла­га по­ръч­ки на “Бест­тех­ни­ка ТМ”.

По та­зи при­чи­на об­щи­те при­хо­ди на дру­жес­т­во­то са с 90.25% по-мал­ко, а и те са ос­нов­но от про­даж­би на ак­ти­ви, ма­те­ри­а­ли, скрап и от на­е­ми. Ло­гич­но при то­ва по­ло­же­ние и об­щи­те раз­хо­ди спа­дат с 95.91% на го­диш­на ба­за, тъй ка­то са свър­за­ни с об­с­луж­ва­не на те­ку­ща­та дей­ност.

Па­за­ри­те на ма­ши­нос­т­ро­и­тел­на про­дук­ция все още труд­но се съв­зе­мат и са об­зе­ти от не­си­гур­ност, по­не в Ев­ро­па, ка­то съв­зе­ма­не­то на гер­ман­с­ка­та, френ­с­ка­та и дру­ги­те во­де­щи ико­но­ми­ки от Ев­ро­съ­ю­за ще е важ­но за рас­теж и при на­ши­те фир­ми. Дру­га­та част от ек­с­пор­т­ни­те ни па­за­ри са в Ру­сия, в САЩ и в стра­ни­те в Азия.

Facebook logo
Бъдете с нас и във