Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЛИХВИТЕ СКОЧИХА

Лихвените проценти по търгуваните на нашия междубанков паричен пазар еднодневни депозитни сделки скочиха от 2.5 до 2.82 процента. Пряка причина за това са добрите данни за възстановяването на водещите световни икономики и засилващия се инфлационен натиск в тях.
До 14 юни приключи поредният едномесечен период за регулация на минималните резерви за банките в еврозоната. Те съумяха да натрупат достатъчно свръхрезерви и това беше основната причина за ниските лихви по еднодневните депозити по еврото, които достигнаха 2.45% на годишна база при установена вече основна лихва от 2.75 процента. От 15 юни лихвите по еднодневните депозити в евро се повишиха до 2.83%, на какъвто лихвен процент в сряда Европейската централна банка пласира близо 300 млрд. евро за срок от една седмица.
Нашата банкова система има възможността в рамките само на няколко минути да превалутира наличните си авоари по сметки при първокласни чуждестранни банки от евро в левове, чрез операции със Българска народна банка (БНБ). Всъщност това е и основната причина лихвите и у нас да се повишават в унисон с тези в Европа.
Както вече споменах, през първите работни дни на седмицата еднодневните депозити в левове се търгуваха на относително ниските нива от 2.5% на годишна база, малко по-високо от европейските равнища. От 15 юни обаче и у нас лихвите по най-краткосрочните овърнайт междубанкови депозити се повишиха и достигнаха 2.82 процента. Среднодневните обороти от 200 млн. лв. подсказваха, че междубанковият паричен пазар е спокоен и добре балансиран. До средата на сегашния месец банковата система получи 425 млн. лв. за изплащане на пенсии, но тези входящи потоци не дадоха пряко отражение върху междубанковата парична търговия. До 15-о число пък юридическите ни лица трябваше да са превели ДДС, акцизи, както и месечните вноски по данъка върху печалбата и данъка към общините. По тези пера общо на средномесечна база излизат близо 500 млн. лв., но движението на лихвените проценти на междубанковия пазар не се повлия съществено и от този факт.
През следващите пет работни дни банковата система ще получи 70 млн. лв. бюджетни пари, които ще бъдат пренасочени от единната бюджетна сметка при БНБ. До края на юни не очаквам съществено движение по лихвените проценти, договаряни на междубанковия паричен пазар у нас. От началото на месеца досега средната стойност на индекса Леония е 2.55 процента. Предвид вече по-високите лихви очаквам неговата средна стойност за юни да се установи на 2.69% и това да е и новата стойност на основния лихвен процент за юли. Нека да припомня, че в момента стойността му е 2.56% на годишна база.
На 19 юни Министерството на финансите ще продава чрез организиран от Централната банка аукцион 45 млн. лв. номинална стойност тригодишни лихвоносни държавни ценни книжа. Лихвите ще се начисляват върху номинала при 2.75% на годишна база. На предишния търг за продажба на книжа от същата емисия, проведен в средата на април, беше достигната средна доходност от 3.8 процента.

Facebook logo
Бъдете с нас и във