Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЛИХВИТЕ СЕ ПОВИШИХА МАЛКО, НО ОТ СЪРЦЕ

Само донякъде се сбъднаха очакванията на търговците, че лихвените проценти, при които се договарят левови депозитни сделки на междубанковия паричен пазар, ще отскочат. Основната причина за скромния ефект е порасналата опитност на дилърите, които се усъвършенстват с всяка по-усложнена ситуация на пазара. Прогнозата бе, че лихвените проценти ще се задържат на нивата от около 1% на годишна база, колкото те бяха седмица по-рано. Някои търговци обаче допускаха, че те ще се повишат до около 10 процента. През цялата предишна работна седмица банковата общност разполагаше с над 300 млн. лв. по сметки при Централната банка. Сумата беше предостатъчна както за поддържане на минималните задължителни резерви, така и за обезпечаване на междубанковите разплащания, в резултат на което лихвите по междубанковите депозитни сделки се снижиха до около 1 процент. Тук е мястото да отбележа, че за тази календарна година средно дневното ниво на лихвите по най-търгуваните овърнайт сделки е 3% на годишна база. Тези факти даваха основание на част от дилърската гилдия да предполага задържане или не много чувствително повишение на лихвените равнища. Големите данъкоплатци могат да платят на хазната данъците си и до края на месеца, а не както е по Закона за корпоративното и подоходно, облагане до 15-о число, а това е свързано с трансфер на големи суми към хазната. Към последна дата на месеца разпоредителите с бюджетни сметки пък трябва да са превели остатъците в единната сметка в БНБ. В същото време преводите за изплащане на пенсии все още не са постъпили по сметки на търговските банки в Централната банка, в резултат на което всеки месец в този интервал от време се получава ликвиден вакуум - при тези налични левови авоари банковата система среща известни затруднения както при управление на ликвидността си, така и за да поддържа резерви. Обикновено в тези периоди цената на левовия ресурс се повишава. Водени от спомените си за предишни такива ситуации, някои дилъри очакваха повишаване на лихвите до 10 процента, но то не се сбъдна. Както обикновено, истината остана някъде по средата. През първия работен ден от изминалата седмица банките разполагаха точно с 320 млн. лева. Тогава еднодневните депозити се договаряха все още при около 1% на годишна база. В резултат на данъчните отчисления във вторник авоарите на банковата система се стопиха до 250 млн. лева. Лихвите по овърнайт депозитите вече бяха 2 процента. През следващите дни общата левова наличност в системата се задържа в тесните граници между 190 и 220 млн. лв., а лихвите останаха на относително високите нива от около 5 процента. Допълнително утежняващо обстоятелство беше фактът, че през седмицата нямаше падежи на ДЦК, а в същото време първичните дилъри и техните клиенти закупиха тригодишни книжа с номинална стойност 25 млн. лева. Някои от участниците, които бяха прехвърлили част от доларовите и евро авоарите си по сметки в чужбина с цел да привличат левове при по-ниски лихвени проценти, своевременно ги върнаха в Централната банка, в резултат на което търсенето на левове през критичните последни дни от седмицата намаля и това беше една от основните причини лихвите да не надскочат десетте процента. През дните от следващата работна седмица предстоят постъпления в банковата система за изплащане на пенсии. В този период над 110 млн. лв. ще освежат ликвидността на банките. Това ще са и първите дни от новия регулационен период за минималните резерви - сегашният изтича на 3 ноември. Това създава допълнително улеснение при управление на левовата ликвидност на банките. Лихвите по еднодневните депозитни сделки ще се задържат около 2.5 процента. На 28 октомври Българска народна банка проведе втория от предвидените общо три аукциона, чрез които трябва да се продадат тригодишни лихвоносни ДЦК на обща сума 75 млн. лева. Съкровищните облигации ще се олихвяват при 5.75% на годишна база. Първите 25 млн. лв. от тази емисия не бяха пласирани изцяло. На проведения на 31 юли търг Министерството на финансите успя да продаде едва 16.9 лв. номинал от предложените 25 млн. лв. при 6.18% годишна доходност. В момента е отворена още една емисия от тригодишни ценни книжа. На 11 септември 25 млн. лв. номинал от нея бяха пласирани при 6.32 процента. Засега в търга за предложените 25 млн. лв. номинал взеха участие 21 от общо 28 финансови институции, избрани за първични дилъри на ДЦК. Регистрираните от Централната банка поръчки за наддаването достигнаха 44.15 млн. лв. срещу едва 24.2 млн. за първия транш от същата емисия. Достигнатата средна годишна доходност се установи на 6.28 процента. На 4 ноември, в началото на първата седмица от месеца, Министерството на финансите ще предложи за продажба, както обикновено, тримесечни държавни ценни книжа с номинална стойност 12 млн. лв. номинална стойност. Книжата са безлихвени и достигнатата средна годишна доходност от реализацията им автоматично се приема за основен лихвен процент.

Facebook logo
Бъдете с нас и във