Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЛИХВИТЕ СЕ ИЗРАВНИХА С ЕВРОПЕЙСКИТЕ

Лихвените проценти по търгуваните на междубанковия паричен пазар депозитни сделки вече все по-плътно се доближават до европейските нива. Най-търгуваните еднодневни депозити вече цяла седмица се договарят при 2.05% на годишна база, точно каквато е цената и на депозитните транзакции в евро на международните финансови пазари. При това среднодневните обороти на местния пазар възстановиха стойностите си от близо 200 млн. лв., показател за една наистина отлична ликвидност на междубанковия паричен пазар. През първия работен ден от април станахме свидетели на лихвени равнища от порядъка на 1.83%, дължащи се единствено на факта, че това беше последната дата, в която търговските банки трябваше да регулират минималните си резерви, поддържани в Българска народна банка. Те вече бяха успели да натрупат достатъчно свръхрезерви, които трябваше да пласират на всяка цена. След това лихвените проценти постепенно се покачваха, за да достигнат 2.09% на годишна база в периода 18-21 април - непосредствено след плащането на корпоративните данъци. Сегашният пореден едномесечен период за регулиране на резервите изтича на 3 май и дотогава не се очакват каквито и да е изненади. Наличните в момента близо 1.100 млн. лв. по сметки на търговските банки в БНБ са напълно достатъчни за банковата система, за да изпълни успешно изискванията за минималните резерви. Среднодневната стойност на индекса ЛЕОНИЯ за изминаващия месец ще бъде 2.03% и това ще е и новата стойност на основния лихвен процент, който ще бъде в сила от първо число на следващия месец. През следващата кратка работна седмица лихвите ще се запазят с тенденция за леко понижение, защото през първите дни на май последователно на отделни траншове ще постъпят общо 300 млн. лв. за изплащане на пенсии.Първите признаци за съживяване на пазара на държавни ценни книжа вече са налице. Все повече участници проявяват интерес към покупката им и както обикновено почти всички са в една посока, а продавачите като че ли точно сега липсват. Това е отлична предпоставка за успешно пласиране на поредния транш от 25 млн. лв. номинална стойност ДЦК, които Министерството на финансите ще предложи на 9 май. За тогава е насрочен провежданият от БНБ аукцион за продажбата на книжата. Те са с оригинален срок до падежа от пет години и лихвени плащания от 3.75% на годишна база, начислявани върху номинала и изплащани на всеки шест месеца. Всъщност това е вторият за годината търг за продажба на книжа от тази емисия. Общата сума на книжата не е уточнена, но на 16 февруари вече бяха пласирани 25 млн. лв. номинал от тях. Достигнатата тогава средна годишна възвръщаемост беше 3.44 процента.През изминалата работна седмица се забеляза активно търсене на книжа със срок до падежа от пет до десет години. Десетгодишните се търсеха при 4% на годишна база. Книжа с осемгодишна срочност се договаряха при 3.9%, а шест годишните се търсеха на нива от 3.6 процента. Петгодишните държавни книжа се търсеха на нива от 3.5 процента. При значително по-ниските равнища от порядъка на 2.9 и 2.5% пък се реализираха сделки с книжа със срочност от три и две години до падежа. За сравнение - немските книжа по кривата със срочност от 3, 5, 7 и 10 години се търгуват на нива съответно от 2.4, 2.8, 3.05 и 3.4 процента. През април Министерството на финансите продаде само 20 млн. лв. в номинал ДЦК със срочност от три години. В емисионния календар за май е предвидена реализацията на споменатите вече петгодишни книжа с номинал 25 млн. лв., както и на 15 млн. лв. тримесечни краткосрочни държавни съкровищни бонове.

Facebook logo
Бъдете с нас и във