Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЛИХВИТЕ СЕ ГОТВЯТ ЗА СКОК

Лихвените проценти на междубанковия паричен пазар се снишиха и се подготвиха за скок. От средата на 2003 г. Европейската централна банка не е променяла лихвения процент по основните рефинансиращи операции на свободния паричен пазар. През цялото това време минималният допустим лихвен процент от 2% на годишна база не беше променян.
На проведения в началото на изминалата седмица аукцион за пласиране на евроресурс бяха реализирани 306.5 млрд. евро при среднодостигнат годишен лихвен процент от 2.11% и минимална лихва от 2.09 процента. Така свободният паричен пазар вече се подготвяше за предстоящото дългоочаквано покачване на лихвените нива в еврозоната.
То се случи точно на 1 декември, когато управителният съвет на Европейската централна банка определи новите основни лихвени проценти. Минималните лихви по основните рефинансиращи операции, които са със срочност от една седмица, станаха 2.25 процента. Съответно в случай на нужда ЕЦБ ще може да финансира банките от еврозоната при условията на овърнайт сделки при 3.25% (срещу 3% досега). От 1% на 1.25% пък се покачват лихвите, при които ЕЦБ вече ще приема на еднодневен депозит сумите в евро, останали непласирани на свободния междубанков пазар през деня.
Увеличението на лихвите беше толкова очаквано, че не доведе до каквито и да е промени на световните финансови пазари. Още от средата на предишната седмица (23 ноември), под натиска на очакваното от всички повишаване на основните лихви, индексът ЕОНИЯ, който отчита лихвените нива по еднодневните депозити в евро в еврозоната, беше достигнал 2.19 процента. От началото на седмицата обаче стойностите на ЕОНИЯ започнаха да се понижават, за да достигнат 2.06% в средата на периода с тенденция да достигнат 2.00% на годишна база. Единствената причина за това се крие във факта, че до 5 декември изтича поредният едномесечен период за регулиране на минималните задължителни резерви в зоната, контролирана от ЕЦБ. Така банките, натрупали до момента свръхрезерви, трябваше да ги пласират на междубанковия пазар. В резултат на изявения превес на предлагането над търсенето лихвените проценти в зоната се понижиха, за да достигнат в края на седмицата 1.95% при отделни сделки.
Аналогично беше състоянието на свободния междубанков пазар и у нас. До 3 декември изтичаше последният срок за регулиране на задължителните минимални резерви. Индексът ЛЕОНИЯ, отчитащ сключените овърнайт депозитни сделки на българския пазар, спадаше ежедневно, като от 2.07% в началото на седмицата в края вече гонеше 2% на годишна база. Нека да припомня, че неговата среднодневна стойност на месечна база автоматично се приема за основен лихвен процент у нас. От началото на юли той неизменно е 2.04 процента. След 1 декември неговата стойност вече е 2.05 процента.
Друг движещ фактор за понижаването на лихвите бяха преводите за изплащане на пенсии. Необходимата за целта сума е 325 млн. лева. Чрез отделни траншове тя ще се превежда по сметките на търговските банки в Българската народна банка между 1 и 16 декември.
Среднодневните изтъргувани обеми от близо 180 млн. лв. даваха ясен сигнал за един спокоен и балансиран пазар.
През следващата седмица банковата система ще продължава да разполага с достатъчно свободен левов ресурс по сметки в БНБ. Лихвените проценти обаче осезаемо ще се повишат до нивата от 2.2% на годишна база единствено и само под влиянието на покачените основни лихви в еврозоната.

Facebook logo
Бъдете с нас и във