Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЛИХВИТЕ ПРИБЛИЖАВАТ КОТА НУЛА

Доходността на междубанковите левови депозити спадна драстично. През последната седмица на февруари овърнайт сделките се договаряха средно при 0.7% на годишна база, което е с цял пункт под стойността на лихвите само дни преди това. Среднодневният размер на разполагаемите суми в сметките на търговските банки в БНБ през февруари си остана на януарското ниво от 600 млн. лв., което е напълно достатъчно за осъществяване на разплащанията между банките и техните клиенти. Въпреки това средната цена на еднодневните депозити през януари беше 0.81%, докато през изминалия вече месец се покачи леко - до 1.1 процента. Причината за това се крие единствено в превеса на търсенето над предлагането на левове на междубанковия пазар през периода 15-20 февруари. Обичайната ответна реакция на паричния пазар на нарасналото търсене на левове е покачване на лихвените нива по търгуваните краткосрочни депозитни сделки. Нека да припомним, че всеки месец именно през този период се плащат ДДС, данък печалба и общинският данък. Средномесечната сума, която отиваше в бюджета през 2001 г. за плащане на тези данъци, беше около 300 млн. лева.През февруари нетните разходи в банковата система за плащане на данъци бяха 130 млн. лв. и затова левовата маса по сметки на търговските банки в БНБ намаля от 660 млн. лв. на 12 февруари на 530 млн. лв. девет дни по-късно. В този кратък период овърнайт левовите депозити се договаряха при над 2 процента. През изминалата седмица банките разполагаха отново с около 600 млн. лв., в резултат на което лихвите на дневните депозити спаднаха до около 0.8 процента. В началото на периода седмични контракти въобще не се сключваха, защото заемащите парите предпочитаха по-евтините еднодневни влогове. Все пак към четвъртък търговията се оживи. Но среднодневният общ обем на договаряните междубанкови депозитни и репо сделки се срина от 90 млн. на 60 млн. лева. На вторичния пазар на ДЦК последните две седемгодишни емисии се търгуваха в тесните граници между 6.95 и 7.05 процента. На 20 февруари Министерството на финансите продаде 30 млн. лв. номинал с такава срочност при средна годишна доходност от 7.17 процента. Основните крайни купувачи са пенсионни фондове. Липсата на алтернативни инструменти, в които да вложат левовете си, ги принуждава да се изкупуват седемгодишни държавни облигации при около 7% годишна възвръщаемост. Това донякъде важи и за банките. Тук е мястото да се отбележи, че доходността на петгодишните български еврооблигации също се понижи и в момента те могат да се купят и при 6.8 процента. Деноминираните в лева книжа със същия срок до падежа пък се търгуват при 6.5 процента. Очакванията са в близките месеци доходността на петгодишните съкровищни облигации да се коригира до 6.8%, а на седемгодишните - до 7.25 процента. На 4 март БНБ ще проведе аукцион за продажбата на тримесечни безлихвени ДЦК. Общият обем на емисията традиционно ще е 12 млн. лева. Достигнатата средна годишна доходност автоматично се приема за основен лихвен процент и влиза в сила от датата на емисията. Действащият сега ОЛП е 4.54 процента.

Facebook logo
Бъдете с нас и във