Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЛИХВИТЕ ПАК ПАДНАХА

През седмицата лихвените проценти по най-търгуваните еднодневни депозитни сделки отново се понижиха драстично, въпреки че паричната маса в банковата система неизменно се задържа на около 500 млн. лева. С подобни авоари банките безпроблемно осигуряват както разплащанията си, така и минималните задължителни резерви. В края на предишния едноседмичен период при 480 млн. лв. по сметки на търговските банки в Българска народна банка и при изявен превес на търсенето на левов ресурс над предлагането му на междубанковия паричен пазар лихвените проценти по овърнайт депозитите отскочиха до 1.5% на годишна база. Дневният оборот на пазара тогава беше 116 млн. лева. През първите два работни дни от седмицата оборотите на междубанковия паричен пазар нарастваха като достигнаха съответно 130 млн. и 150 млн. лева. В същото време наличностите в системата оставаха неизменно 490 млн. лв. и противно на всякаква пазарна логика лихвите по еднодневните депозити се понижаваха при превес на предлагането над търсенето на заемен левов ресурс. Те паднаха до 1.3% на годишна база в понеделник и до 0.7% на следващия работен ден. Основна причина за този парадокс може да се потърси във валутната компонента на задължителните резерви, които търговските ни банки могат да поддържат както в една от трите основни валути (долари, евро или швейцарски франкове), така и в левове. Явно след покачването на цената на левовия ресурс до стойности, далеч надхвърлящи лихвените нива по долара на международните пазари, които са около 1% годишно, за някои участници на пазара е било по-изгодно да попълнят валутните си сметки при БНБ, а не левовите минимални резерви. Това доведе до ограничаване на търсенето на ресурс на нива над 1 процент.В края на периода общите левови авоари на банките при БНБ се увеличиха. Предлагането на левов ресурс на междубанковия пазар взе явен превес над търсенето, в резултат на което цената на овърнайт депозитите падна под 0.5% на годишна база.Покупката на евро и пласирането му на международните финансови пазари при нива от около 2% годишно отново влезе в полезрението на част от дилърите като по-доходоносна алтернатива за инвестиране на краткосрочните активи. В резултат на масираните покупки котировките продава на еврото спрямо лева на междубанковия пазар отново достигнаха и дори надскочиха курса на Централната банка (1.95583 лева). Ето защо част от участниците на пазара предпочетоха да пазаруват евровалутата директно от БНБ. През следващата седмица не очаквам каквито и да е изненади за левовата ликвидност в банковата система. При наличието на достатъчен ресурс и с приближаването на крайния срок за поредната ежемесечна регулация на минималните резерви (3 февруари) междубанковият паричен пазар ще остане сравнително спокоен и лихвените проценти ще се задържат на ниските нива от края на настоящата седмица - около 0.5% годишно. На 19 януари БНБ проведе втория от предвидената серия аукциони, чрез които трябва да бъдат пласирани15-годишни лихвоносни държавни съкровищни облигации за общо 200 млн. евро. По закупените книжа ще се плаща 6% годишна лихва, която ще се изплаща на всеки шест месеца. Първите 20 млн. евро от нея се продадоха в средата на ноември 2003 г. и достигнатите тогава цени осигуриха средна годишна доходност от 6.55 процента. За предложените сега 50 млн. евро първичните дилъри на държавни ценни книжа се състезаваха с общо 125 млн. евро. Достигнатата средна годишна доходност на книжата се установи на 6.06 процента. На 26 януари Българска народна банка ще проведе аукцион за пласирането на 12 млн. лева номинална стойност тримесечни безлихвени държавни съкровищни бонове.

Facebook logo
Бъдете с нас и във