Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЛИХВИТЕ ОТНОВО ГУБЯТ ПОЧВА

Лихвените проценти по междубанковите депозитни и репо сделки започнаха да падат, след като от началото на месеца бяхме свидетели на всекидневното им покачване. Ликвидността в банковата система обаче остана висока. От началото на февруари лихвите по овърнайт левовите депозити започнаха леко да се повишават, след като през целия януари се задържаха на нива далеч под 1% на годишна база. В началото на всяка година банковата система страда от хронична левова свръхликвидност. Среднодневните салда по сметки на търговските ни банки в БНБ в този период са около 600 млн. лв. при среднодневни нива за годината от 350 млн. лева. В резултат на това и цената на еднодневните депозити се понижава. През месец януари на 2000, 2001 и 2002 г. такива сделки са се договаряли съответно при 0.81, 0.68 и 0.81 процента. Тези нива са далеч по-ниски от поддържаните средни стойности за 2000 г. и 2001 г. съответно от 2.94 и 3.7 процента. От началото на февруари търсенето на левове с всеки изминал ден растеше, въпреки че общата сума на левовите авоари на търговските банки в БНБ оставаше непроменена. Успоредно с това нарастваха и лихвените проценти, при които се сключваха овърнайт депозити. Докато през първата седмица на месеца те се договаряха средно при 0.62%, то през втората цената им отскочи до 1.14 процента. Във вторник, 19 февруари, еднодневните междубанкови депозитни сделки се договаряха при немислимите доскоро 2.2 процента. Още в сряда обаче лихвите паднаха на 2%, а до края на периода се понижиха до 1.5 процента. Среднодневните обороти останаха ниски. Едва около 75 млн. лв. сменяха собственика си, докато през януари всеки ден се превъртаха над 100 млн. лева. Предлагането на левове остана високо, а търсенето бе слабо и това стана основната предпоставка за понижаване на лихвите на междубанковия паричен пазар. Дилърите пренасочиха вниманието си към пазара на ДЦК, които и досега остават едно от сигурните убежища на левовите им инвестиции. През седмицата седемгодишните държавни книжа продължаваха да се търгуват при около 7%, като че ли напук на очакванията на част от участниците в пазара за покачване на доходността на търгуваните книжа с такава срочност. Някои от дилърите прогнозираха повишение и на доходността по петгодишните облигации, като обявиха нивата от 6.5% за еретични, но сделки продължаваха да се сключват и под това ниво. Явно, че инвеститорите, които оперират предимно на българския капиталов пазар, поради липса на достатъчно сигурна алтернатива за левовите си вложения са готови да придобиват ДЦК и на тази цена. На 18 февруари БНБ проведе аукцион за продажба на седемгодишни, лихвоносни ДЦК. Лихвеният купон от 7% е по-нисък в сравнение със 7.5%, начислявани по продадените през януари книжа със същата срочност. Началната дата на сегашната емисия е 20 февруари, а падежът й е на 20 май 2009 г., т.е. тя е с матуритет от 7 години и 3 месеца. Първото й лихвено плащане е на 20 май 2002 г., след което лихви ще се изплащат на всеки шест месеца, а с последното ще се погаси и главницата. Предвижда се общият номинал да е 90 млн. лв., като сега бяха предложени 30 млн. лв. от тях. Емисията е от отворен тип, т.е. останалото количество ще се предлага за продажба също на аукционен принцип, като пласираните количества ще се добавят към вече регистрираните до запълване на емисията. Допуснатите и регистрирани от БНБ поръчки за участие достигнаха едва 63.35 млн. лв., докато за предишните, също седемгодишни аукциони, бяха заявени покупки за съответно 106.3 млн. и 99.33 млн. лева. Интересът на инвеститорите към дългосрочни държавни съкровищни облигации явно е намалял, но за сметка на това ентусиазмът на крайните купувачи е все още голям. Достигнатата сега средна годишна доходност е 7.17 процента. За сравнение - при провеждането на предишните два търга бяха достигнати съответно 7.41 и 7.23 процента. Нека да напомня, че на вторичния пазар същите книжа се търгуват в тесните граници между 6.95 и 7.05 процента.

Facebook logo
Бъдете с нас и във