Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЛИХВИТЕ ОСТАВАТ НИСКИ, НО ДОКОГА?

В съзвучие с международните финансови пазари и лихвите на междубанковия паричен пазар се понижиха, но това е временно явление. Депозитните сделки в щатски долари в първокласни европейски банки вече се сключват при 1.25% на годишна база срещу 1.75% седмица по-рано. Лихвените проценти по транзакциите в евро останаха без промяна на ниво 3.25%, след като Централната европейска банка не последва примера на Федералния резерв на САЩ за намаляване на основните лихви. Лихвените проценти, при които се сключват най-ликвидните еднодневни сделки с депозити на българския междубанков пазар, се определят изцяло от свободното предлагане и търсене от страна на търговските ни банки. Възможността за намеса на Централната банка в подобни случаи е изключена с текстовете от Закона за Българска народна банка, които повеляват, че в условията на Валутен борд тя не може да участва на пазара. Дори основният ни лихвен процент се определя на пазарен принцип - за негова стойност автоматично се приема достигнатата средна проста годишна доходност от първичната продажба на тримесечни безлихвени държавни ценни книжа. В резултат на липсата на пряка регулативна функция на БНБ лихвените проценти през настоящата година по левовите междубанкови депозити се движеха в много широкия диапазон между 0.3 и 30%, на каквито нива, макар и за кратко, бяхме свидетели в средата на месец юни. Въпреки това за първите десет месеца на годината овърнайт левовите депозити се търгуваха при средно 2.74%, тези със срок на падежа до една седмица - при 3.32%, и едномесечните договори - при 4.08 процента. През изминалата работна седмица банковата система разполагаше с над 400 млн. лв. по сметки в БНБ. Юридическите лица плащат данъци обикновено към 14-о и 15-о число, които са и последните два работни дни от седмицата. В резултат на което едва в последния й работен ден наличностите спаднаха значително под 400 млн. лв., а лихвените проценти се покачиха. През останалите дни от периода предлагането значително надвишаваше търсенето, поради което среднодневните лихви по еднодневните депозити се задържаха на около 0.7 процента. Съчетанието със среднодневната стойност на депозитните контракти от едва 50 млн. лв. дава ясен сигнал за подчертаната липса на интерес към привличането на левов ресурс у голяма част от участниците на пазара. През идващата седмица левовите авоари на банките, поддържани основно по сметки в БНБ, ще намалеят заради плащането на данъци. Очаква се към края на периода общата сума на наличностите да се стопи до 250 млн. лв., а лихвените проценти да се повишат умерено до около 3 процента. На 11 ноември Българска народна банка проведе по поръчка на Министерството на финансите последния от предвидените четири аукциона. На него бяха предложени за продажба петгодишни държавни ценни книжа с номинална стойност 20 млн. лева. Емисията е под номер 302/02 и вече е затворена, а общата й сума възлезе на 84.75 млн. лв., след като на един от търговете предлаганото количество от тези книжа не се изкупи изцяло. Лихвеният процент, при който ще се начисляват купонните плащания, е 6.5 процента. Датата на емисията е датата на първия пласмент на част от книжата и това е 10 юли 2002 година. Участие в наддаването взеха 25 финансови институции от общо 28 одобрени за първични дилъри до края на годината. Регистрираните от Централната банка поръчки за участие достигнаха общо 67.18 млн. лева. Въпреки че броени дни преди аукциона на вторичния пазар се сключваха сделки с тази емисия при 6.55%, средната достигната на аукциона доходност е 6.62 процента. Непосредствено след оповестяването на резултатите инвеститорите в ДЦК се активизираха и в резултат на интензивните им покупки на номинали от същата емисия тя вече се предлага при 6.45 процента. Последната тригодишна емисия се търгува вече при 6.15% срещу 6.25% седмица по-рано, а последната седемгодишна - при 7.3 процента. Интересен е фактът, че в понеделник Министерството на финансите ще предложи за продажба нови 15 млн. лв. номинал от седемгодишните облигации. Така и тази емисия ще се затвори, а общото й количество ще достигне 70 млн. лева. Предишните 20 млн. лв. от нея се пласираха на 16 октомври при средна годишна доходност от 7.65 процента. Лихвеният процент, при който ще се олихвява номиналът е 7% на годишна база.

Facebook logo
Бъдете с нас и във