Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЛЯТНО ОЖИВЛЕНИЕ ОБХВАНА ПАЗАРА НА ДЦК

Пазарът на държавни ценни книжа се оживи в дните преди провеждането на единствения, предвиден за летните месеци аукцион. Причината е, че предложените за продажба в края на юни тригодишни книжа с номинал 45 млн. лв. не се реализираха изцяло. В резултат на това финансовото ведомство намали драстично общото количество на книжата, които беше предвидило да пусне в обращение. Така за юли аукционът е само един, а за август не се предвижда продажба на книжа.
На 24 юли Българска народна банка (БНБ) ще проведе търг за продажбата на държавни съкровищни облигации с номинал 20 млн. лв. Те са със срок до падежа от десет години, като върху номинала ще се начисляват лихви при 3.5% на годишна база. Всъщност това е четвърти търг за продажба на книжа от тази емисия, защото тя е от отворен тип и общото й количество се реализира на първичния пазар чрез отделни аукциони. Първият от тях се проведе в началото на настоящата година, когато се продадоха 50 млн. лв. номинал при 3.71% годишна доходност. В края на февруари се реализираха допълнително други 30 млн. лв. номинал при 3.79% доходност. През април пък бяха пуснати в обращение нови 50 млн. лв. при 4.53% доходност. Всъщност това са и нивата, при които се договарят на вторичен пазар сделки с тази емисия. Най-вероятно това ще е и средната доходност от аукциона, но това ще е ясно в понеделник, когато Министерството на финансите ще обяви резултатите.
Нека да обърна внимание на факта, че на международните финансови пазари българската еврооблигация с падеж януари 2013 г. се търгува при годишна доходност от 4.42%, при разлика от 55 базисни точки над приетите за еталон седемгодишни германски книжа, които се търгуват на нива от 3.87 процента. В същото време десетгодишните книжа, приети за еталонни в Европа, пък се търгуват при 4 процента годишна доходност, а рисковата премия за страната ни е от около 60 базисни точки, договаряни между световните финансови институции.
Междувременно на вторичния пазар на държавни ценни книжа се развихри оживена търговия с книжа със срочност до падежа от две до пет години. При годишна възвръщаемост от 4% се търсеха двегодишните ДЦК. Тези със срочност от три години при 4.05%, а петгодишните - при 4.15 на сто.
Ликвидността на междубанков паричен пазар е повече от отлична, което е допълнителна предпоставка за успешното пласиране на предвидените 20 млн. лв. номинал на аукциона в понеделник. Среднодневните левови наличности на банките при БНБ гравитираха около 1.1 млрд. лева. През изминалата седмица банките получиха близо 100 млн. лв. от бюджета, които допълнително подобриха ликвидността в системата. Среднодневните обеми от 200 млн. лв. ясно говорят за спокойната и балансирана междубанкова търговия. Стойността на индекса ЛЕОНИЯ, отчитащ нивата на лихвените проценти по еднодневните депозитни сделки, осъществявани на междубанковия паричен пазар, запази през цялата седмица стабилното ниво от 2.82 процента. Нека да припомня, че неговата средна стойност в рамките на един календарен месец автоматично се приема за основен лихвен процент и е в сила за следващия месец. Средните нива на договаряните овърнайт сделки с евро на международните финансови пазари също бяха на стабилното ниво от 2.83% през цялата седмица.
През следващата седмица банките вече навлизат във финалната права на поредния едномесечен период за регулиране на минималните задължителни резерви, който изтича на 3 август. За момента банковите ни институции са натрупали достатъчно свръхрезерви. Това е предпоставка за запазване на лихвените нива, при които се договарят еднодневните депозитни сделки на междубанков паричен пазар.

Facebook logo
Бъдете с нас и във