Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЛЕВЪТ СТАНА ЦАР НА ПАЗАРА

Предлагането на левове на междубанковия паричен пазар преобладаваше над търсенето миналата седмица. В резултат еднодневните депозити през целия период се сключваха при около 3 процента. За сравнение седмица по-рано овърнайт левовите вложения се котираха при около 3.8 процента. Едноседмичните депозити пък се договаряха при неизменните напоследък 4.7%, а месечните при около 5 процента. Среднодневните обороти стигнаха 80 млн. лв. по-високо ниво спрямо предишния период. Трети юли е последният ден, до който търговските банки трябва да регулират салдата по сметките си при БНБ съгласно изискванията за поддържане на минимални задължителни резерви. Въпреки че срокът наближава, напрежение на паричния пазар не се усеща. Някои от дилърите очакваха по-драстично да се покачи цената на левовия ресурс на 27 юни. То беше свързано с плащането на 20 млн. лв. номинал новозакупени в този ден ДЦК. Освен това през изминалата седмица нямаше падежи и лихвени плащания по притежавани от първичните дилъри и техни клиенти книжа.
На първичен пазар на ДЦК за продажба бе предложена част от петгодишна лихвоносна емисия. Общото предвидено за пласиране количество от 60 млн. лв. номинална стойност се продаде на три равни части в края на месеците април, май и юни. Книжата ще се олихвяват при 8% на годишна база, а купонните плащания са на всеки шест месеца. Достигнатата сега средна годишна доходност беше едва 6,85 процента. Докато при продажбата на първите 20 млн. лв. номинал тя бе 7.13 процента.
На вторичния пазар тези книжа се предлагат при 6.75 процента. Регистрираните от централната банка поръчки за участие бяха за едва 49.5 млн. лева. Активност проявиха 16 първични дилъри. За сравнение в началото на годината заявеният инвеститорски интерес към такива емисии се измерваше с поръчки за 96 млн. лева. Много от участниците на пазара прогнозират, че нивото от 6.7% доходност е най-ниското, при което ще се търгуват петгодишните облигации. В същото време се очаква, че натиск за повишаване на цената ще окажат и пенсионните фондове, които вече натрупват значителни средства. Колкото повече се забави този процес, толкова по-дълго доходността на ДЦК ще запази достигнатото равновесно ниво.
На 2 юли централната банка ще проведе аукцион за продажба на тримесечни, безлихвени държавни ценни книжа на обща стойност 10 млн. лв. номинал. Тогава Министерството на финансите ще преведе лихви на притежателите на валутен ЗУНК. В последните разрешени за търговия дни цената им, включваща и натрупаните до момента лихви се повиши до 78.35 щ. долара за 100 щ. долара номинал.

Facebook logo
Бъдете с нас и във