Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЛЕВОВЕТЕ СА НА ИЗЧЕЗВАНЕ

Левова свръхликвидност - това бе отличителното за изминалата седмица. В началото на периода предлагането чувствително надвишаваше търсенето и поради това цената на овърнайт депозитните сделки на междубанковия пазар се въртеше около 2.2 процента. Средствата от бюджета, преведени на търговските банки за изплащане на пенсии и социални помощи, все още не бяха достигнали до крайните си получатели. Именно тяхното присъствие в системата бе причина за достатъчната левова ликвидност и ниската цена на ресурса през първата половина на седмицата. В четвъртък обаче задуха вятърът на промяната. Паричният поток от бюджета към търговските банки секна и пое в обратната посока - банките и техните клиенти тръгнаха да превеждат в хазната социалните осигуровки и данъците, които дължат за съответния период. Работодателите плащат осигуровките до 10-о число на месеца, а до следващия понеделник - 15 октомври, бюджетът и общините трябва да получат поредните авансови вноски по Закона за корпоративното подоходно облагане. Скъсяването на периода за плащането на всичките тези отчисления, наложен от почивните дни (събота и неделя), покачи нивата, при които се търгуваше левовият ресурс. В четвъртък търговията с овърнайт депозити стартира от нива 2.3-2.5%, за да достигне по-късно до 3.8 процента. При приключване на работния ден котировките се успокоиха около 3-те процента. В петък нивата останаха относително високи и се задържаха около 3.5 процента. Едноседмичните срокове се търгуваха в тесните граници между 4.4-4.6 процента. Сделки с месечни депозити се осъществяваха по 4.9-5.3 процента. Среднодневните обороти през целия период останаха големи - около 90 млн. лева.В началото на следващата седмица цената на левовия ресурс ще остане висока. Въпреки това нивото от 4% едва ли ще бъде преодоляно, а ако това все пак се случи, то ще бъде за не повече от един-два дни. В края на периода овърнайт левовите депозити ще вървят отново около 3.5 процента. На 8 октомври Централната банка проведе аукцион за продажба на двегодишни държавни ценни книжа. Лихвените им плащания ще стават всеки шест месеца, като с последното ще се погаси и главницата. Книжата ще се олихвяват при 6% на годишна база. Това беше първият от предвидените два търга, чрез които Министерството на финансите пласира общо 50 млн. лв. номинална стойност от тази емисия. Сега се предложи половината количество, а останалата част ще се продава на 12 декември 2001 г. - също на аукционен принцип. На проведения търг участваха общо 18 първични дилъри на ДЦК. Подадените от тях и техни клиенти заявки достигнаха 38.6 млн. лева. Достигнатата средна продажна цена бе 100.62 лв. за 100 лв. номинал. Отговарящата й годишна доходност е 5.67 процента. За отбелязване е фактът, че средната стойност от достигнатите доходности при продажбата на двегодишни книжа за цялата 2001 г. е също 5.67 процента. Очевидно още дълго време това ще е определящото ниво при търговията на книжа с такава срочност до падежа. На 15 октомври БНБ ще проведе аукцион за продажбата на тримесечни безлихвени държавни съкровищни бонове. Общото им количество, както обикновено, ще е 10 млн. лв. номинал. Достигнатата средна годишна доходност от търга автоматично се приема за основен лихвен процент и влиза в сила от датата на емисията.

Facebook logo
Бъдете с нас и във