Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЛЕВОВЕТЕ ПРОЯВЯВАТ УСТОЙЧИВ ХАРАКТЕР

Присъщата за лятото леност не зарази левовия пазар. И през изминалата работна седмица цената на левовия ресурс запази възходящия тренд, който се прояви още в първите дни на юли. В началото на месеца левовете, предоставяни за срок от един ден, се търгуваха на междубанковия паричен пазар при около 3 процента. Цената им постепенно се покачи и в началото на изминалата седмица, макар с променлив успех, тя се установи на нива около 3.2-3.4 процента. На 10 и 11 юли Министерството на финансите преведе по сметки на първичните дилъри при Централната банка сумата от 15 млн. лв. за плащания по лихви и падежи на ДЦК. В същото време от банковата система излезе сумата от 25.2 млн. лв. - стойността на пласираните в сряда двегодишни ценни книжа. В резултат на това левовете в края на седмицата вече се продаваха на междубанковия паричен пазар под формата на депозити и репосделки при нива, близки до 4-те процента. Оборотите също набираха височина. Докато в началото на седмицата дневно около 73 млн. лв. сменяха притежателя си, то в края на периода сумата набъбна на 83 млн. лева. Нивото, при което се сключваха едноседмични депозитни сделки през целия период от време, остана твърдо 4.4 процента. Едномесечните трансфери пък се договаряха и при 4.6, и при 5.2 процента.
Наближава времето, когато фирмите трябва да плащат данъци по Закона за корпоративното подоходно облагане. До 15-о число на месеца те трябва да са превели в хазната дължимия авансов данък печалба и данък за общините. Тези суми ще бъдат изтеглени от банковата система в първите два работни дни на следващата седмица. Не се очакват обаче нетни постъпления от падежи и лихвени плащания по държавни ценни книжа. В резултат на това цената на търгувания на междубанковия паричен пазар левов ресурс за срок от един ден може да се покачи и до 4.5 процента.
На 9 юли Министерството на финансите предложи за продажба на първичния пазар на държавни ценни книжа двегодишни лихвоносни съкровищни облигации. Купонните плащания ще стават на всеки шест месеца, като с последното ще се погаси и главницата. Лихвата, при която ще се олихвява закупеният номинал, е 6 процента. Тя е по-ниска от нивото 6.5%, при което се олихвяват продадените от началото на годината две подобни емисии. Емисията е от отворен тип и общото й количество от 50 млн. лв. номинал ще се пласира пропорционално чрез два аукциона. Първият от тях вече е факт, а вторият е насрочен за 10 септември. Поръчките, подадени от и чрез първичните дилъри и допуснати до класация от Централната банка, достигнаха 54.8 млн. лева. Достигната бе средна продажна цена от 100.85 лв. за 100 лв. номинал. Отговаря й годишна доходност от 5.55 процента. Тя е по-висока от достигнатата доходност при продажбата на предишната емисия книжа - тогава първият й транш достигна едва 5.49%, а вторият - 5.52 процента. Нека да отбележа, че достигнатата в началото на годината доходност при продажбата на първите количества двегодишни облигации беше 6.04 процента. В същото време средната доходност от всичките пет проведени досега първични продажби на книжа с такава срочност е 5.67 процента.
През изминалите пет работни дни търговията с държавни ценни книжа, емитирани в резултат на структурната реформа, възкръсна. Това са книжата, емитирани за уреждане на необслужваните кредити на държавни предприятия към банките. Сделки с ограничени количества от емисия 96/1993 се сключиха при средна цена 727.15 лв. за 1000 лв. номинал. Така нареченият левов ЗУНК пък се търгуваше твърдо на 715 лв. за 1000 лв. номинал. При нива около 715.6 лв. за 1000 лв. номинал се търгуваше емисия 99/1993. Деноминираният в евро ЗУНК се котираше при 75.27 процента. Най-разпространеният и ликвиден ЗУНК в щатски долари се продаваше при 75.12 щ. долара за 100 щ. долара номинал. В края на периода цената му се повиши.

Facebook logo
Бъдете с нас и във