Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЛЕВОВЕТЕ НАДДЕЛЯХА ПРОЛЕТНАТА УМОРА

През седмицата левовата междубанкова търговия беше много спокойна и балансирана с лек превес на предлагането. Повечето банки се опитваха да пласират временно свободните си средства, в резултат на което цената на депозитните сделки се понижи.
Овърнайт контрактите се договаряха между 3 и 3.5 процента. Седмичните левови депозити се сключваха при нива между 3.8 и 4.3% на годишна база. Среднодневните обороти бяха в нормалните граници и се колебаеха около 65 млн. лева. Една от причините за успокоението е фактът, че банковата система все още е в началото на новия период за регулиране на минималните задължителни резерви.
Вече постъпват парите за изплащане на пенсии и социални помощи по сметките на някои от участниците на пазара в Централната банка. Част от сумите остават на разположение на банката платец до окончателното им усвояване от крайните потребители. През седмицата Министерството на финансите преведе по сметки на първичните дилъри сумата от 34 млн. лв., дължими по притежавани от тях и от техни клиенти ДЦК.
В същото време от банковата система излязоха от обращение само 19 млн. лева. Това беше стойността на ДЦК, продадени в сряда на първичния пазар. През следващата седмица ще се плащат данъци по Закона за корпоративното и подоходно облагане. Напрежение на пазара ще внесе и фактът, че през периода няма падежи на държавни облигации. Още в понеделник лихвените нива по предоставян левов ресурс на междубанковия пазар вероятно леко ще се повишат, в резултат на което цената на еднодневните сделки през периода ще се доближи отново до 4%, а на седмичните - до 5 процента.
В понеделник, 7 май, БНБ проведе един аукцион за продажба на държавни ценни книжа. Предложената емисия беше едногодишна, безлихвена. Подадените от и чрез първичните дилъри поръчки достигнаха 52.4 млн. лв., в резултат на което общото й количество от 20 млн. лв. номинална стойност се продаде изцяло. Достигнатите продажни цени не се отклоняват съществено от тези на проведения преди три месеца търг за продажба на книжа със същата срочност. Средната цена бе 95.28 лв. за 100 лв. номинал и ще носи на собственика си годишна доходност от едва 4.89 процента.
На 14 май БНБ ще проведе един търг за продажба на държавни ценни книжа. На него ще се продават тримесечни безлихвени ДЦК, като достигната средна годишна доходност ще се приеме автоматично за основен лихвен процент. Общото количество на емисията ще е 10 млн. лева.
Вторичната търговия с ДЦК отбеляза оживление. От понеделник до четвъртък на междубанковия пазар се сключиха общо 18 сделки, като обемът на продажбите достигна 12.8 млн. лева. Търговията със ЗУНК-ове, деноминирани в щатски долари, също се активизира. Нивата на търговията с тях бяха 71-71.25% от номиналната им стойност. Очаква се с наближаването на 1 юли, когато е датата на поредното лихвено плащане по тях, сделките с ЗУНК-ове да се увеличат.

Facebook logo
Бъдете с нас и във