Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЛЕВОВЕТЕ ИЗЧЕЗВАТ

Левовата маса, с която банковата ни система разполага по сметки в централната банка, бавно, но сигурно се топи. След като хазната наля близо 500 млн. лв. за изплащане на допълнителната 13-а пенсия и за покриване на задълженията на общини и болници, дойде време парите да стигнат до крайния си получател. Бюджетните организации погасиха дълговете си към НЕК, БТК и други доставчици на стоки и услуги, както и неиздължените заплати и социални осигуровки. С част от парите пък се погасиха и стари данъчни задължения. В резултат на което цикълът на паричното обращение между държавата и фирмите и гражданите се затвори и част от тях отново са на разположение на Министерството на финансите. В началото на седмицата дилърите се радваха на отличната левова ликвидност. С наличните над 600 млн. лв. по сметките им в Централната банка те спокойно посрещаха междубанковите плащания и покриваха изискванията за размера на минималните задължителни резерви. Нека да си припомним, че съвкупният им размер е около 750 млн. лв., като валутната компонента на пасива може да се покрие и с щатски долари, евро или швейцарски франкове. В резултат на голямата налична левова маса в системата част от валутните резерви се пренасочиха от безлихвените сметки при БНБ към чуждестранни първокласни банки, където депозитите в щатски долари носеха 1.28% на годишна база, а тези в евро - 2.85 процента. В началото на седмицата възникващите нужди от левове се покриваха на междубанковия паричен пазар чрез привличането на българските пари под формата на депозитни сделки или чрез сключването на репо сделки при около 0.8% на годишна база. До 10-о число от месеца към НОИ се превеждаха социалните осигуровки. В резултат на това в средата на седмицата левовете в системата намаляха до 540 млн. лв. и овърнайт депозитите вече се договаряха при около 1.8 процента. До 14-о и 15-о число от месеца пък юридическите лица трябва да са превели дължимите от тях ДДС, данък печалба и данък общини, но инициирането на преводите стартира още на 11 декември. В края на работната седмица левовата маса вече се беше стопила доста под 500 млн. лева. Лихвените проценти по най-търгуваните еднодневни депозитни сделки надскочиха 2-та процента. Банките трескаво започнаха да попълват валутните си наличности при Централната банка и така спряха драстичното поскъпване на левовия ресурс и временно запазиха крехкия баланс между търсене и предлагане на левове. Среднодневните обороти през първите дни от периода, които бяха около 85 млн. лв., в съчетание със сравнително ниските лихвени проценти, подсилваха чувството за отличната левова ликвидност в системата, чието крехко равновесие в края на периода беше временно нарушено. За това говореха както по-ниските обороти от около 55 млн. лв., така и по-високите лихви от над 2 процента. През следващата работна седмица очаквам да приключат данъчните плащания на юридическите лица, но не и на големите данъкоплатци, в резултат на което левовете в системата ще продължават да намаляват през целия период. Бързото и навременно възстановяване на максималните стойности от валутна наличност по сметки на търговските банки при БНБ за обезпечаване на минималните резерви ще допринесе за задържане на лихвените равнища на нива под 1.3%, на това ниво са и щатските долари. Отличното левово здраве на банковата ни система подтикна към покупки голяма част от участниците на пазара с държавни ценни книжа. Предложените за продажба тригодишни ДЦК с номинал 25 млн. лв. се пласираха като топъл хляб. Номерът на емисията е 304/02, а общото й количество е 50 млн. лв. номинална стойност. Тя е лихвоносна, като номиналът й ще се олихвяна при 6% на годишна база, а начислените лихви ще се изплащат на всеки шест месеца. Първото количество от нея в размер на 25 млн. лв. се продаде на 11 септември при достигната средна годишна доходност от 6.32 процента. Тогава първичните ни дилъри наддаваха с 33.7 млн. лева. Сега участие взеха 22 финансови институции, избрани за първични дилъри от общо 28 такива. Подадените от тях и регистрирани от Централната банка поръчки за участие достигнаха 66.7 млн. лева. В резултат на голямото желание на част от участниците да се сдобият с книжа с такава срочност цената им се повиши, доходността им съответно се понижи и сега тя е едва 5.68 процента. На 16 декември по поръчка на Министерството на финансите БНБ ще проведе аукцион за продажбата на едногодишни съкровищни бонове. Емисията е безлихвена, като общото й количество е в размер на 20 млн. лв. номинална стойност. През периода държавни съкровищни облигации от последната петгодишна емисия се търгуваха на нива около 6.2 процента. Седемгодишните им аналози пък се търсеха на ниво от 6.75 процента. Сделки с десетгодшините левови облигации се регистрирахи при 7.1 процента.

Facebook logo
Бъдете с нас и във