Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЛЕТНИТЕ ЕКСПЕРИМЕНТИ С ЛЕВА ОТШУМЯХА

През седмицата левовете в банковата ни система бяха достатъчни, за да покрият всички плащания на банките и техните клиенти, както и за поддържане на минимални задължителни резерви в БНБ.Лихвените нива, при които дилърите разменяха левове на паричния пазар за срокове от един ден, варираха в тесните граници между 3.5% в началото на седмицата и 3.9% в последните й дни. Търговията остана балансирана и спокойна през целия период с изразен превес на предлагането над търсенето. Въпреки наличието на много свободни левове обемът на търгуваните овърнайт, се задържа на около 80 процента. При среднодневни обороти от около 64 млн. лв. сключените еднодневни сделки бяха за около 52 млн. лева. Седмичните периоди се търгуваха неизменно при 4.9 процента. Едномесечните депозитни сделки пък се договаряха в тесните граници между 5.4 и 5.8 процента. Спокойствието, обхванало паричния ни пазар, няма да се задържи задълго. До петък, 14 септември, юридическите лица трябва да преведат на бюджета дължимите от тях данъци по Закона за корпоративното и подоходно облагане. Тези средства временно ще излязат от обращение от банковата ни система. Това от своя страна ще доведе до временни ликвидни затруднения за тези участници на пазара, които все още не са си взели поука от възникналите ликвидни кризи в средата на юли и август. Тогава цената на левовия ресурс достигна 20 процента. Сега това няма да се повтори. Още в понеделник се очаква рязко покачване на лихвения диапазон при овърнайт сделките, но той едва ли ще надскочи границата от 5.5 процента. В края на следващата работна седмица цената на ресурса ще се нормализира и ще възвърне обичайните си нива от 4 процента.На 10 септември БНБ проведе аукцион за продажбата на останалото количество от двегодишна емисия държавни ценни книжа. Книжата ще се олихвяват при 6% на годишна база. Купонните плащания ще се издължават от Министерството на финансите на всеки шест месеца, като с последното ще се изплати и главницата. Първите 25 млн. лв. номинална стойност, което е половината от емисията, се пласираха на 11 юли. Постигнатата тогава средна годишна доходност беше 5.55 процента. Достигнатата сега средна възвръщаемост от покупката е 5.66 процента. Така общото количество от 50 млн. лв. номинал беше пласирано изцяло. До края на тази година Министерството на финансите трябва да продаде още една емисия двегодишни лихвоносни ДЦК.На 17 септември Централната банка ще проведе търг за продажбата на тримесечни безлихвени ценни книжа. Общото им количество, както обикновено, ще е от 10 млн. лв. номинална стойност. Достигнатата средна годишна доходност от продажбата на съкровищните бонове, съгласно решение на управителния съвет на БНБ, автоматично се приема за основен лихвен процент и влиза в сила от датата на емисията. От 5 септември стойността на ОЛП е 4.68 процента.

Facebook logo
Бъдете с нас и във