Банкеръ Weekly

Пари и пазари

Лесни пари за нови проекти

Решение за упражняване на правата по варантите*, издадени от Енемона АД - Козлодуй, ще обсъди на общото си събрание инженеринговата компания. Притежателите на такива книжа ще се съберат на 8 януари. Дружеството е издало 5 966 792 варанта на базата на одобрен от Комисията за финансов надзор проспект от ноември 2009 година. Всяка една от тези ценни книги дава право да бъде записана една нова акция, ако са изпълнени някои условия: да има решение на съвета на директорите на Енемона за увеличаване на капитала и притежателят на варианти да е подал заявка за участие в процедурата. Емисията е със срок на валидност шест години и ако не се използва, притежателят губи ценната си книга.


Енемона е икономическа група с 20-годишна история, която развива дейност в няколко основни направления. Компанията осъществява маркетинг, инженеринг, проектиране, управление, реализация и въвеждане в експлоатация на енергийни, промишлени и граждански обекти. От 2004 г. тя извършва цялостно изпълнение на проекти по енергийна ефективност в жилищни сгради, в обекти от промишлеността и енергетиката. Фирмата проектира и изгражда инсталации, базирани на възобновяеми енергийни източници.


В момента Енемона участва на свободния пазар на електроенергия в страната. Развива и два значими за компанията проекта. Единият е Енергиен проект ломски лигнити, а другият е за оползотворяване на селскостопанска биомаса и за изграждането на когенерационна централа ТФЕЦ Никопол.


Капиталът на Енемона е в размер на 13 036 501 лв., разпределен в 11 933 600 обикновени акции с право на глас, с номинал 1 лев всяка и 1 102 901 конвертируеми привилегировани акции без право на глас и с гарантиран годишен дивидент. Дичко Прокопиев контролира 60.39% от обикновените акции, а Глобал кепитъл ООД има 18.36 процента. Останалите книжа се разпределят между други фирми с дял от 12.77% и дребни инвеститори с 8.48% от книжата с право на глас.


nbsp;


* Варантите (warrants) дават на притежателя си правото, но не и задължението да запише или продаде предварително определен брой ценни книжа по предварително определена емисионна цена до изтичането на определен срок или на определена дата.


Facebook logo
Бъдете с нас и във