Банкеръ Daily

Пари и пазари

КЗК разреши на "Алианц България Холдинг" да изкупи всички акции на "Алианц Лизинг"

Решението на яправляваната от Юлия Ненкова комисия ще пзволи на "Алианц България Холдинг" да стане едноличен собственик на капитала на лизинговото дружество

Комисията за защита на конкуренцията е разрешила на "Алианц България Холдинг" АД да изкупи 49% от акционерния капитал на "Алианц Лизинг България" АД, съобщиха от регулатора. Според анализа на КЗК тази сделка не представлява концентрация и няма да доведе до установяване или засилване на господстващо положение, което значително да попречи на ефективната конкуренция на съответния пазар.

В подкрепа на заявеното намерение към уведомлението е представен Договор за покупко-продажба на акции от 17 юни тази година. Съгласно договора е постигнато съгласие "Алианц България Холдинг" АД да придобие от "ВХО Холдинг" ГмбХ (VHO Holding GmbH), притежаваните от него 3 040 000 броя обикновени поименни акции, с номинална стойност от 1 лев всяка, представляващи 49% от вписания капитал на "Алианц Лизинг България" АД.

А след сделката "Алианц България Холдинг" АД от мажоритарен акционер ще стане едноличен собственик на капитала на лизинговото дружество (100%).

"Алианц България Холдинг" АД не извършва стопанска дейност, а управлява дружествата, в които има дялово участие. Разпределението на акциите между акционерите на холдинга е както следва: "Алианц Ню Юръп Холдинг" ГмбХ (Allianz New Europe Holding GmbH), Австрия (66.157%), "Буллс" АД (32.057 %) и Д. Желев (1.786 %). "Алианц Ню Юръп Холдинг" ГмбХ е под едноличния контрол на "Алианц Холдинг айнс" ГмбХ (Allianz Holding Eins GmbH), Виена, Австрия, което дружество е 100% собственост на "Алианц" СЕ (Allianz SE), Германия. Последното е  дружеството майка на застрахователната група "Алианц", вписано в търговския регистър на районен съд Мюнхен. "Алианц България Холдинг" АД е с едностепенна система на управление: съвет на директорите в състав: Д. Желев, П. Папаниколау и Ал. Проценко, а дружеството се представлява от изпълнителния директор Д. Желев.

Вписаният предмет на дейност на "Алианц Лизинг България" АД е финансов лизинг, отпускане на заеми със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства, всички допълнителни и обслужващи лизинга и кредитирането дейности. Разпределението на акциите между акционерите на дружеството е както следва: "Алианц България Холдинг" АД (51%) и "ВХО Холдинг" ГмбХ (VHO Holding GmbH), Виена, Австрия (49%).

"Алианц България Холдинг" е първата финансова група у нас, която предлага комплексно застрахователно и финансово обслужване на своите клиенти в пет сектора: общо застраховане, животозастраховане, пенсионно осигуряване, банкови услуги и лизинг. Компаниите в групата на "Алианц България" са: ЗАД "Алианц България" с предмет на дейност общо застраховане, ЗАД "Алианц България Живот" - животозастраховане, ЗАД "Енергия" - застраховане на енергийния сектор, ПОД "Алианц България" - допълнително задължително и доброволно пенсионно застраховане, "Алианц Банк България" - пълно банково обслужване, и "Алианц Лизинг България" - лизинговане на автомобили, машини и оборудване.

"Алианц Лизинг България" АД не упражнява контрол върху предприятия с регистрация в Р. България.

Не се очаква операцията да окаже въздействие върху съответните продуктово-географски пазари, на който "Алианц Лизинг България" АД извършва дейност, отбелязват в уведомлението си от компанията майка.

В своята практика  КЗК приема, че сливане/вливане или придобиване на контрол, което се осъществява между предприятия от една и съща икономическа група представлява вътрешногрупово преструктуриране, а не концентрация по смисъла на конкурентното право.

Предвид изложеното, придобиването от страна на "Алианц България Холдинг" АД на всички акции от капитала на "Алианц Лизинг България" АД не води до промяна в лицето, което осъществява контрол върху целеното дружество и съответно няма да се осъществи концентрация, отбелязват от регулатора.

Facebook logo
Бъдете с нас и във