Банкеръ Daily

Пари и пазари

Консолидацията на енергийната борса съживи фондовата борса

Към края на трето тримесечие на тази година нетният финансов резултат на група "Българска фондова борса" АД е печалба в размер на 3.36 млн. лв., четем в междинния сонсолидиран счетоводен отчет на борсовия оператор. Спрямо същия период на 2018-а тя расте с около сто хиляди лева. А това е следствие главно на консолидацията на дъщерното дружество "Българска независима енергийна борса" ЕАД (БНЕБ), но отбелязваме и слаб ръст на оперативните разходи на компанията майка БФБ, както и спад на финансовите приходи, които са само от лихви.

Групата консолидира резултатите на две дъщерни дружества. Дейността на "Сервиз финансови пазари" ЕООД през третото тримесечие на тази година предимно бе свързана с поддържането на X3 News. Другото е "Българска независима енергийна борса" ЕАД, което е лицензиран оператор на пазара на електрическа енергия в България.

По отношение на паричните постъпления от договори с клиенти, групата има ръст спрямо същия период на миналата година с над една трета. Той пък се дължи главно на консолидацията на приходите на БНЕБ, отразени в такса оборот върху изтъргувано количество електроенергия (ръст от 1.56 млн. лв.), годишната такса за участие в пазара на електроенергия (+ 322 хил. лв.), таксата иницииране на търг (192 хил. лв.) в приходите на групата. Това пък се случва на фона на ниските нива на паричните постъпления на дружеството майка, по-конкретно от комисиони за сделки на борсата и от такси за информационно обслужване. Финансовите приходи са спаднали от 739 хил. лв. към края на септември миналата  година на 165 хил. лв. за деветмесечието на 2019-а заради отчетените в тях през миналата година приходи от продажбата на ДЦК, свързани с придобиването на "Българска независима енергийна борса".

По основните разходни пера има ръст от окорло една трета спрямо деветмесечието на миналата година. Нарастване с 522 хил. лева има при разходите за външни услуги, което се дължи основно на ръст в консултантски и други услуги, както и нарастване на разходите за управление на търговска платформа, заплащани от дъщерното дружество "БНЕБ" за осигуряване на правилното функциониране на пазарната инфраструктура. Харчовете за персонала също се увеличават - с 305 хил. лева. Промяната в останалите разходни пера е незначителна.

Дългосрочните активи на групата нарастват с 506 хил. лв. спрямо равнището им в края на миналата година, което се дължи на отчитането на търговската система и системата за надзор върху търговията като нематериални активи. Положителната репутация е в размер на 1.25 милиона лева и се дължи на отчитането на придобиването на "Българска независима енергийна борса". Последната вноска по придобиването на дъщерното дружество сума, дължима към август 2019 година, бе платена и съответно намаляха текущите задължения в пасива.

Текущите активи обаче намаляха с 10.5 милиона лева заради спад на стойността на търговските вземания, данъците за възстановяване и ръста на паричните средства. Към края на миналата година и на деветмесечието групата няма срочни депозити в банки.

Facebook logo
Бъдете с нас и във