Банкеръ Daily

Пари и пазари

Компании удължават срока за публично предлагане на ценни книжа

Ситуацията с коронавируса направи инвеститорите по-внимателни при вземането на решения за своите вложения. Компаниите, които решиха в този момент да направят публично предлагане на ценни книжа - акции или облигации, трябва да вземат под внимание този факт.

Това се случи и при две от българските публични дружества, които изтеглиха напред срока, в които ще може да се записват техните книжа.

"Тексимбанк" АД

удължава срока за записване на конвертируеми облигации до 24 юли (който ден ще се смята за последен ден на подписката). Всички други срокове по публичното предлагане на облигационната емисия остават непроменени, съобщиха от кредитната институция.

Търговията с правата за участие в публичното предлагане на борсата, както и началната дата за записване на конвертируеми облигации,  започва на 16 април.

В началото на февруари от "Тексимбанк" дойде новината, че на свое заседание управителният й съвет е взел решение за издаване на 22 000 обикновени поименни необезпечени конвертируеми корпоративни облигации с единична емисионна стойност 1000 лева. Емисионният заем ще се връща след седем години при фиксиран годишен лихвен процент  от 2.2 на сто.

Предлагането ще се счита за успешно, само ако бъдат записани и платени най-малко половината или 11 000 броя конвертируеми облигации;

"Тексимбанк" е публично дружество, което има лиценз да извършва банкова дейност и една от основните му дейности е предоставяне на кредити или друго финансиране.

От началото на годината акциите на "Тексимбанк" преминаха през няколко възхода и падения, като най-дълбокото дъно, до което стигнаха, бе 2 лева за един брой в края на януари. Иначе годината започна при 2.80 лева, колкото е и при затварянето на търговията на 8 април - последният ден със сделки по тази позиция.

Едно дружество за инвестиции в недвижими имоти -

"Риъл Булленд" АД,

също прибегна до удължаване на срока за публично предлагане на ценни книжа от увеличението на капитала си. Дейността му е строго ограничена до покупката на земеделски земи, които се използват за земеделско производство, отдаване под наем или аренда на селскостопански производители и продажбата на концентрирани и комасирани земи. Уставът на "Риъл Булленд" предвижда осем годишен срок на съществуване на дружеството.

С решение на съвета на директорите ще се извърши публично предлагане на до 5 000 000 нови обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми акции с право на един глас. Капиталът на дружеството ще бъде увеличен само ако бъдат записани и платени най-малко 1 000 000 броя с номинална и емисионна стойност 1 лев всяка една ценна книга. Капиталът на "Риъл Булленд" ще бъде увеличен само със стойността на записаните акции.

Целта на публичното предлагане е да се акумулират парични средства, с които фирмата да инвестира в разширение на инвестиционния си портфейл от земеделски земи.

Във връзка с пандемията от COVID-19 и обявеното извънредно положение в България, мениджърите на "Риъл Булленд" са взели решение за удължаване на срока на публичното предлагане на ценни книжа във връзка с увеличението на капитала, който в момента е в размер на 2 500 000 лева, разпределени в същия брой акции. Тези книжа сега са разпределени между договорни и пенсионни фондове. Няма лице, което да упражнява контрол върху дружеството.

Предвид взетото решение от мениджърите промените са отразени в проспекта, потвърден от КФН с Решение № 206-E от 12 март, като засягат предвидения график на публично предлагане, както и очаквани дати на регистрация на увеличението на капитала в търговския регистър, регистриране на новите акции в "Централен депозитар" АД, начало на търговия на новите акции на фондовата борса, като и медията за публикации, изискуми по проспекта във връзка с публичното предлагане.

Начална дата за търговия на правата на борсата, както и за записване на акции от увеличението, се запазва - 26 март. Крайна дата за записване на новите акции обаче се променя от 8 май на 23 юни. Останалите условия на публично предлагане на ценни книжа от увеличението на капитала на "Риъл Булленд" не се променят.

Дружеството не използва банково или друг вид финансиране. Единствените задължения на Дружеството са краткосрочни и към края на миналата година възлизат на 5000 лв. и включват задължения към клиенти и доставчици (3000 лв.) и данъчни задължения (2000 лв.).Тези задължения са необезпечени и негарантирани. Дружеството не е предоставяло гаранция по чужди задължения (няма косвена задлъжнялост).

Общият собствен капитал на "Риъл Булленд" АД към 31 декември възлиза на 2.19 млн. лв., като по-ниската му стойност спрямо регистрирания капитал (2.5 млн. лв.) се дължи на натрупаните през изминалите години загуби.

Така че съществува риск, свързан с възможността дружеството да продължи да бъде декапитализирано. Както е видно от представената по-нататък в Настоящия проспект информация, общият собствен капитал на „Риъл Булленд― АД е под размера на регистрирания му капитал. Причината общият собствен капитал на "Риъл Булленд" да е под размера на регистрирания му капитал е натрупването на счетоводна загуба при липсата на фонд "Резервен", независимо от това, че фирмата няма значителни задължения към трети лица, или т. нар. "техническа декапитализация", а капиталовата й адекватност и ликвидността й не поставят под съмнение изпълнението на задълженията й към трети страни в пълен размер и в срок.

Съгласно Търговския закон, по силата на чл. 252 във връзка с чл. 247а алинея 2, когато нетната стойност на активите на акционерно дружество спадне под размера на вписания капитал, в срок от една година общото събрание следва да вземе решение за намаляване на капитала, за преобразуване или прекратяване, и в противен случай дружеството се прекратява по реда на чл. 252, алинея 1, точка 4 с решение на съда по седалището по иск на прокурора. В този смисъл, докато фирмата не предприеме необходимите стъпки да коригира настоящата ситуация, изпълнявайки предвидените в закона мерки, съществува значителен риск дейността на "Риъл Булленд" да бъде ликвидирана и самото дружество да бъде да бъде прекратено по съдебен път. По тази причина значимостта на този риск може да бъде определена като висока.

Оперативните и финансовите резултати на "Риъл Булленд" са обвързани със специфичните фактори, които влияят на сектора, в който фирмата оперира. Доходите от или стойността на недвижимите имоти могат да бъдат засегнати от цялостното състояние на икономическата среда в България, общото предлагане на недвижими имоти, както и на недвижими имоти с определено предназначение или местоположение, от намаляване на търсенето на недвижими имоти, от понижаване на атрактивността на притежаваните от фирмата имоти, конкуренцията от страна на други инвеститори, увеличаване на оперативните разходи.

Facebook logo
Бъдете с нас и във