Банкеръ Weekly

Пари и пазари

Китай топи валутни резерви

Ва­лут­ни­те ре­зер­ви на Ки­тай са пад­на­ли със 103 млрд. щ. до­ла­ра - до 3.89 трлн. до­ла­ра - през тре­то­то три­ме­се­чие на та­зи го­ди­на, ко­е­то е най-дъл­бо­ки­ят срив в ис­то­ри­я­та на стра­на­та. По оцен­ка на ек­с­пер­ти от бран­ша ед­на от при­чи­ни­те за сла­бия ре­зул­тат е вест­та за не­о­чак­ва­но­то на­ма­ле­ние на ки­тайс­кия внос през ав­густ в ком­би­на­ция с по-нис­кия от очак­ва­ния го­ди­шен ръст (6.9%) на ин­дус­т­ри­ал­но­то про­из­вод­с­т­во. А то­ва е пре­диз­ви­ка­ло из­вес­тен от­лив на го­ре­щи па­ри, ко­е­то спо­ред ек­с­пер­ти­те не е ло­ша но­ви­на, до­кол­ко­то Пе­кин пред­по­чи­та двус­т­ран­но дви­же­ние на ка­пи­та­ли.

Ико­но­мис­ти прог­но­зи­рат, че вто­ро­то по го­ле­ми­на све­тов­но сто­пан­с­т­во ще пос­тиг­не 7.3% рас­теж през 2014-а - най-ни­сък от 1990-а на­сам. То­ва ще е ре­зул­тат от пра­ви­тел­с­т­ве­на­та по­ли­ти­ка за пре­си­ча­не на ко­руп­ци­я­та и за пре­дот­в­ра­тя­ва­не на бум на па­за­ра на нед­ви­жи­ми имо­ти.

Спа­дът на ва­лут­ни­те ре­зер­ви има от­ри­ца­те­лен пси­хо­ло­ги­чес­ки ефект вър­ху юа­на, смя­тат ана­ли­за­то­ри­те от ре­гис­т­ри­ра­на­та в Хон­конг Credit Agricole CIB. Ки­тайс­ка­та па­рич­на еди­ни­ца се раз­ме­ня­ше сре­щу 6.124 юа­на за един щат­с­ки до­лар в обед­ни­те ча­со­ве в Шан­хай на 16 ок­том­в­ри, след ка­то се бе ка­чи­ла до 6.1209 юа­на за до­лар пре­ди пуб­ли­ку­ва­не­то на дан­ни­те за ва­лут­ни­те ре­зер­ви.

По оцен­ка на щат­с­ко­то фи­нан­со­во ми­нис­тер­с­т­во юа­нът “про­дъл­жа­ва да е зна­чи­тел­но под­це­нен”, въп­ре­ки же­ла­ни­е­то на Пе­кин да до­пус­не пос­къп­ва­не­то му.

Facebook logo
Бъдете с нас и във