Банкеръ Daily

Пари и пазари

КФН вписа "Градус" АД в регистъра на публичните дружества

КФН, ръководена от Карина Караиванова, свърши своята работа, а сега е ред на БФБ да допусне акциите на "Градус" до борсова търговия.

Комисията за финансов надзор вписа "Градус" АД, Стара Загора като публично дружество във водения регистър на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа. Това става ясно от решението на регулаторния орган, взето на 30 юли.

Комисията вписва с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа и емисия акции, издадена от "Градус" АД, в размер на 243 608 710 лева, разпределена в същия брой обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност от 1 лев всяка. Тя представлява регистрирания капитал на дружеството.
Следващата стъпка за започване на търговия с книжата на дружеството е регистрацията в "Българска фондова борса" АД и определяне на начална дата за търговия (максималният срок за такова решение е една седмица).

Във фирмената каса на производителя на пилешко месо и различни продукти от него влязоха 81 млн. лв. след първичното публично предлагане (IPO) на 18 и 19 юни. Цената тогава беше 1.8 лв. за една акция. Половината от парите ще се използват за инвестиции, а другите – отиват при досегашните акционери, които се разделиха с част от дяловете си - братята Иван и Лука Ангелови. Въпреки че собствениците очакваха около 100 млн. лв. от процедурата, все пак те я оценяват като успешна. Компанията попадна в топ 3 по капитализация с 440 млн. лв., което може да се приеме като добър сигнал за борсата и другите фирми, които имат планове за листване на борсата.

Пенсионни и договорни фондове записаха тогава 75.21% от предложените книжа на "Градус" АД. Но, от друга страна, без привличането на големи чуждестранни инвеститори и повече листнати компании на БФБ съживяването на капиталовия пазар и на интересът към търговия с ценни книжа ще е доста трудно.

"Градус" АД е компания от холдингов тип, която обединява дъщерни фирми, специализирани в различни направления и затварящи производствения цикъл - производство на разплодни яйца, люпилни, угояване на бройлери, фуражен завод, птицекланица, фабрика за обработка на месо. По данни от дружеството през последното десетилетие са реинвестирани 120 млн. лв. от печалбата.

Facebook logo
Бъдете с нас и във