Банкеръ Daily

Пари и пазари

КФН уточнява детайлите около увеличението на капитала на "Родна земя Холдинг"

Комисията за финансов надзор е поискала допълнителна информация и документи във връзка с потвърждаване на проспект за първично публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени от "Родна земя Холдинг" АД,  София, съобщиха от регулатора. Решението е взето на 2 май.

Преди около месец, на 12 април, на проведено заседание на съвета на директорите на "Родна земя Холдинг" АД е било взето решение за увеличение на капитала дружеството.

Капиталът на бившият приватизационен фонд в момента е в размер на 36 010 600 лв. и мениджърите предлагат той да нарасне до 56 010 600 лв. чрез издаване на до 20 000 000 нови обикновени, поименни, безналични акции.Всяка от тях е с номинална стойност 1 лв. и емисионна стойност от 1.80 лв. за един брой.

Директорите са избрали за инвестиционен посредник, обслужващ увеличението на капитала, "АБВ Инвестиции" ЕООД - Варна.

Срещу всяка съществуваща акция се издава едно право, даващо възможност за записване на приблизително 0.555392 нови акции по емисионна стойност. Всеки инвеститор може да запише такъв брой акции, който е равен на броя на придобитите и/или притежавани от него права, умножен по коефициент 1.800530. При получаване на число, което не е цяло, същото се закръгля към по-малкото цяло число, уточняват от холдинга.

Увеличението на капитала на "Родна земя Холдинг" АД ще се счита за успешно, ако бъдат записани и заплатени най- малко 5 000 000 нови акции, става ясно от документите по процедурата.

Право да участват в увеличението на капитала ще имат всички, които са придобили акции най-късно седем дни след датата на оповестяване на съобщението за публичното предлагане по реда на чл. 92а, ал. 1 от ЗППЦК.

Припомняме, че на 8 април се проведе извънредно общо събрание на акционерите на холдинговото дружество. То гласува промени в устава, които позволяват на съвета на директорите да увеличава регистрирания капитал на "Родна земя Холдинг" АД в следващите пет години до номинален размер от 100 000 000 лв. чрез издаване на нови обикновени или привилегировани акции. Заедно с това в следващите пет години мениджърите на дружеството ще могат да вземат решения за издаване на облигации, включително и конвертируеми, при общ размер на облигационния заем до 30 000 000 лв. или равностойността им в друга валута.

"Родна земя Холдинг" АД е наследник на Приватизационен фонд "Родна земя" АД - Бургас.

Общо 99.64% от капитала е собственост на различни фирми, като с най-голям дял е "Невена" ЕООД (32.61%). Акции на бившия приватизационен фонд имат от "Централна кооперативна банка", холдинг "Център" АД, "Уеб Финанс холдинг" АД. Останалите книжа са притежание на дребни инвеститори.

Facebook logo
Бъдете с нас и във