Банкеръ Daily

Пари и пазари

КФН сигнализира за финансови измами от нелицензирани като инвестиционни посредници компании

В Комисията за финансов надзор постъпват множество жалби срещу дружества с наименования „Капитал Инженеринг“ АД (предишно наименование „Финанс Инженеринг“), „Гранд Истърн Маркет“ ЕООД, „Маркет Прогрес“ ЕООД, „Интернешанъл Мениджмънт Брокерс“ ЕООД (предишно наименование „Алтернатива Файненшъл“), „Алтернатива БГ“ ЕООД (преименувано на „Булион Ваулт ЕЕ“), „Позитива Фронт Офис“ ЕООД (предишно наименование „Позитива Кепитъл“) и „Позитива Юръп Хедкуортърс“ ЕООД, съобщиха то регулатора. 
Комисията за финансов надзор предупреждава потребителите, потенциалните инвеститори и обществеността, че посочените дружества нямат издадени от КФН лицензи като инвестиционни посредници. Поради тази причина посочените дружества нямат право да извършват дейност по предоставяне на инвестиционни услуги и/или инвестиционни дейности по смисъла на чл. 6 от Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ) на територията на Република България, нито да получават по свои банкови сметки парични средства с цел инвестирането им във финансови инструменти.
Предоставянето на инвестиционни услуги и извършването на инвестиционни дейности може да се осъществява само от акционерно дружество или дружество с ограничена отговорност със седалище и адрес на управление на територията на Република България, получило лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник при условията и по реда на ЗПФИ. В този контекст, на територията на Република България инвестиционни услуги могат да бъдат предоставяни само от:


  • инвестиционни посредници, лицензирани от КФН;

  • инвестиционни посредници – банки, лицензирани от БНБ;

  • инвестиционни посредници, лицензирани от компетентните органи на други държави членки на Европейския съюз и предоставящи инвестиционни услуги на територията на Република България по реда на закона (Глава 4, Раздел II от ЗПФИ);


  • инвестиционни посредници от трета държава, предоставящи инвестиционни услуги на територията на Република България по реда на закона (Глава 4, Раздел III от ЗПФИ).

Индикация за това, че потенциалният инвеститор е обект на измама, може да бъде обстоятелството, че наименованието на дружеството, посочено в договора като инвестиционен посредник, се различава от наименованието на дружеството, по чиято сметка следва да се преведат паричните средства. Последното бива наричано „обслужваща компания“ или „попечителска компания“. В ЗПФИ, както и в останалата приложима уредба, свързана с дейността на инвестиционните посредници, не съществуват понятията „обслужваща компания“ или „попечителска компания“ за целите на предоставянето на инвестиционни услуги и дейности по смисъла на цитирания нормативен акт.
КФН предупреждава потенциалните инвеститори, че преди да преведат паричните си средства за търговия с финансови инструменти винаги трябва да проверяват на интернет страницата на КФН дали съответното лице, по чиято сметка възнамеряват да извършат превода, има лиценз като инвестиционен посредник.
Търгуването чрез посредник, който не фигурира в посочените списъци, означава, че същият извършва дейността си незаконно, без необходимия за това лиценз. Това води до липса на сигурност относно инвестираните средства.

Facebook logo
Бъдете с нас и във