Банкеръ Daily

Пари и пазари

КФН разреши на "Буллс" да изкупи 22.06% от акциите на „Индустриален холдинг България“

Комисията за финансов надзор разреши публикуването на търгово предложение от „Буллс“ АД за закупуване  на до 23 690 662 броя акции, представляващи 22.06% от капитала на „Индустриален Холдинг България” АД от останалите акционери на дружеството.

Припомняме, че на  8 ноември „Буллс“ повиши цената за изкупуване на книжата на „Индустриален холдинг България“ АД от 2.04 лева до 2.08 лева спрямо предишната оферта от 14 октомври.

Това е второто търгово предложение на „Буллс“ към акционерите на бившия приватизационен фонд. Първото беше направено на 12 август при цена от 1.90 лева за една акция, която по-късно беше коригирана до 1.99 лева. Комисията за финансов надзор обаче не разреши публикуването на това търгово предложение.

„Буллс“ контролира пряко, чрез свързани лица и по силата на споразумения общо 73 117 755 обикновени, безналични акции с право на глас, или 68.079% от капитала и 75.528% от гласовете в общото събрание на акционерите на „Индустриален Холдинг България“. 

Общият брой на притежаваните собствени акции от холдинговото дружество към края на октомври е 10 592 226 броя акции.

Насроченото за 4 ноември извънредно общо събрание на акционерите на "Индустриален холдинг България" не се проведе поради липса на кворум. То трябваше да вземе решение за намаляване на капитала на дружеството от 107 400 643 лева на 96 808 417 лева чрез обезсилване на 10 592 226 броя обратно изкупени обикновени, поименни, безналични собствени акции, издадени от "Индустриален холдинг България", с номинална стойност 1 лев всяка.

 

Основните бизнес сегменти в портфейла на "Индустриален холдинг България" АД,

 

към които е насочен стратегическият план, са:

-Морски транспорт - опериране на собствени кораби за транспортиране на товари по море;

-Корабостроене и кораборемонт-ремонт и реконструкция на плавателни съдове, производство на нестандартни метални конструкции за нуждите на корабостроенето, строителната индустрия и енергийната промишленост; корабно проектиране;

-Пристанищна дейност-пристанищни услуги, свързани с обработката и съхранението на товари и обслужване на плавателните съдове по време на товаро-разтоварните дейности;

-Машиностроене-производство и продажба на металорежещи машини, компоненти и детайли за машиностроителната и други индустрии; металолеене.

Инвестиционният портфейл включва и други дейности (консултантски услуги, надзор и преглед на плавателни съдове и др. дейности), които са с несъществен дял в консолидираните резултати на холдинга.

Facebook logo
Бъдете с нас и във