Банкеръ Daily

Пари и пазари

КФН предупреди за финансови измами от нелицензиран инвестиционен посредник

От началото на тази година в Комиисята за финансов надзор са постъпили значителен брой жалби от български граждани, които твърдят, че са изгубили парични средства вследствие на извършени измами от страна на дружества с наименования „Финанс Инженеринг“, „Гранд Рисърч“ ЕООД, „Фин Инженеринг Инкъм“ ЕООД, „Файненшъл Рипортинг“ ЕООД, „Фънд Сървисис“ ЕООД. 

Комисията за финансов надзор предупреждава потребителите и обществеността, че посочените дружества нямат издаден от КФН лиценз за предоставяне на инвестиционни услуги и/или извършване на инвестиционни дейности по смисъла на закона (чл. 6 от Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ). Така че те нямат право да извършват подобна дейност на територията на България, както и да получават по свои банкови сметки парични средства с цел инвестирането им във финансови инструменти. 
Предоставянето на инвестиционни услуги и извършването на инвестиционни дейности може да се осъществява само от акционерно дружество или дружество с ограничена отговорност със седалище и адрес на управление на територията на България, получило лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник при условията и по реда на ЗПФИ. В този контекст, на територията на страната ни инвестиционни услуги могат да бъдат предоставяни само от:
- инвестиционни посредници, лицензирани от КФН;
- инвестиционни посредници – банки, лицензирани от БНБ;
- инвестиционни посредници, лицензирани от компетентните органи на други държави членки на Европейския съюз и предоставящи инвестиционни услуги на територията на Република България по реда на закона  (Глава 4, Раздел II от ЗПФИ);
- инвестиционни посредници от трета държава, предоставящи инвестиционни услуги на територията на Република България по реда на закона (Глава 4, Раздел III от ЗПФИ).

Проверка
Комисията за финансов надзор обръща внимание на потенциалните инвеститори, че винаги преди да преведат парични средства за търговия с финансови инструменти трябва да проверяват на интернет страницата на КФН дали съответното лице, по чиято сметка възнамеряват да извършат превода, има право да предоставя инвестиционни услуги и/или да извършва инвестиционни  дейности. Като индикация за това, че потенциалният инвеститор е обект на измама, е обстоятелството, че наименованието на дружеството, посочено в договора като инвестиционен посредник, което в някои случаи може и да е идентично с лицензирано такова, се различава от наименованието на дружеството, по чиято сметка следва да се преведат паричните средства. Комисията препоръчва на потенциалните инвеститори преди превеждането на парични суми за търговия с финансови инструменти да поискат информация от банката относно титуляра на съответната банкова сметка, след което да направят справка дали лице с такова наименование разполага с лиценз за предоставяне на инвестиционни услуги.

Facebook logo
Бъдете с нас и във