Банкеръ Daily

Пари и пазари

КФН одобри увеличение на капитала на "Лавена"

Комисията за финансов надзор одобри проспекта за първично публично предлагане на емисия акции, които ще бъдат издадени в резултат на увеличаване на капитала на "Лавена" АД. Тя е в размер на до 1 599 905 броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, с номинална стойност от 1 лев и емисионна стойност от 3.50 лева всяка една. Определянето на посочената емисионна стойност е съобразено с текущите пазарни нива, при които се търгуват акциите на козметичната компания. Заедно с това е даден определен отбив от средната пазар ацена с оглед постигане на атрактивност на емисията. Освен, че отразява текущата пазарна конюнктура, емисионна стойност комуникира директно и с постигнатите резултати от дружеството.

Посочената емисия акции, в процес на емитиране, е вписана във водения от КФН регистър на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа.

Решението за увеличение на капитала бе взето от съветът на директорите на "Лавена" АД на 25 октомври. То предвижда капиталът на дружеството да нарасне от 8 319 506 лева на 9 919 411  лева чрез издаване на 1 599 905  броя обикновени, безналични, поименни акции с право на глас. Увеличението на капитала ще бъде осъществено на "Българска фондова борса - София" АД, чрез издаване на права и записване на нови акции.

Параметрите на емисията са определени в протокола от заседанието на съвета на директорите. Ако бъдат записани по-малко акции, капиталът ще бъде увеличен само с тяхната стойност. Увеличението на капитала ще бъде успешно, ако бъдат записани поне 1 000 000 нови акции. Инвестиционният посредник "БенчМарк Финанс" АД е избран да предостави необходимите посреднически услуги във връзка с процедурата по увеличението на капитала.

"Лавена" е един от големите производители на козметика на българския пазар, както и в производството на продукти за бебета с марката си "Бочко". За своите разработки фирмата използва собствени насаждения от лавандула и дестилерия, което пък я прави световно известен производител на натурално етерично лавандулово масло. Стремежът към развитие води компанията до следващо, по-високо ниво - производство на хранителни добавки и медицински изделия.

Facebook logo
Бъдете с нас и във