Банкеръ Daily

Пари и пазари

Капиталът на "Еврохолд" ще бъде увеличен с нови акции

Новата емисия ще е в размер на 40 336 250 безналични, поименни, непривилегировани акции, с номинална стойност 1 лв. и емисионна стойност от 1.30 лева.

Акционерите на "Еврохолд България" АД одобриха предложението на мениджърите за увеличение на капитала на дружеството от 161 345 000 на 201 681 250 лв., стана ясно от протокола от общото събрание. Това ще стане чрез издаване на нова емисия акции при условията на публично предлагане. Тя ще е в размер на 40 336 250 броя безналични, поименни, непривилегировани акции, с номинална стойност 1 лв. и емисионна стойност от 1.30 лева. Капиталът на "Еврохолд България" ще бъде увеличен само ако бъдат записани и напълно заплатени най-малко 20 168 125 броя акции, уточняват от компанията. Инвестиционният посредник, който е избран за обслужване на процедурата, е "Евро-Финанс" АД.

Преди да започне публичното предлагане на емисията нови акции от увеличението на капитала дружеството ще изготвен проспект, а след като бъде одобрен от Комисията за финансов надзор, ще бъде публикуван. Плановете за използване на акумулирания чрез новата емисия капитал ще бъдат подробно описани в проспекта. Очаква се одобрението на докумените от регулатора да стане в следващите два месеца.

Право да участват в увеличението на капитала имат само лицата, които са придобили акции най-късно 14 дни след датата на решението на общото събрание. Срещу всяка една акция от капитала на "Еврохолд България" в момента се издава едно право. Всеки 4 права пък осигуряват на притежателя им  възможност да запише една нова акция от емисията за увеличаване на капитала по емисионна стойност от 1.3 лв. за един брой.

Акционерите на компанията гласуваха и решение за овластяване на управителния съвет и лицата, представляващи дружеството, да сключат сделка/сделки за издаване от "Еврохолд България" на една или повече емисии (траншове) обикновени, безналични, необезпечени, неконвертируеми, свободнопрехвърляеми, лихвоносни облигации, емитирани при условията на частно или публично предлагане. Облигационният заем на стойност до 100 млн. евро е в рамките на одобрената през ноември 2016 г. от Централната банка на Ирландия програма за средносрочни еврооблигации (ЕMTN програма) на българската компания. Общата стойност на емисията/емисиите облигации е между 40 млн. евро и най-много 100 млн. евро номинална стойност. Срокът (матуритетът) на емисията или емисиите облигации е 5 години от датата на издаване.

Страни по сделката по издаване на облигациите са "Еврохолд България" АД (емитент), "Евроинс Иншурънс Груп" АД (поръчител/гарант), и всички облигационери.

Програмата ЕMTN позволява на "Еврохолд България" да привлича финансиране в избрани от холдинга периоди чрез облигационни емисии, тъгувани на Ирландската фондова борса. Българската компания емитира успешно първи транш (40 млн. евро) по програмата през декември миналата година.

"Еврохолд България" е една от първите компании от Източна Европа, която използва EMTN програма. Тази програма е популярен инструмент за финансиране в корпоративния сектор в развитите страни и улеснява достъпа до капитал на международните пазари чрез издаване на средносрочни дългови книжа на части (траншове). Тя предоставя също така значителна гъвкавост на емитента по отношение на параметрите на отделните облигационни емисии - честота и период на емитиране на книжата, размер и лихва, и т. н., посочиха от компанията.

Facebook logo
Бъдете с нас и във